Regjeringen skal etablere en meny av tiltak for skog

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Direktorater har fått i oppdrag å utrede hvordan vi kan opprettholde eller bedre den økologiske tilstanden i skogen. De skal levere sitt svar 1. mai 2023.

- Som på klimaområdet, vil vi nå lage en meny av tiltak for å få vite hvilke grep vi kan gjøre for å bedre situasjonen for økosystemene. Arbeidet er en viktig del av regjeringens store systemforbedringer for natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Arbeidet skal først startes opp for økosystemet skog, og er en oppfølging av Hurdalsplattformen. Den slår fast at regjeringen vil «etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand». Arbeidet skal også bidra til å nå det nasjonale målet for natur om at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

- I tillegg til at natur har en stor verdi i seg selv, er velfungerende natur en grunnleggende forutsetning for en bærekraftig grønn omstilling. Ved å lage en meny av tiltak på tvers av sektorene kan vi få vite hvilke grep vi kan ta for å bedre situasjonen for økosystemene, sier Eide.

Som del av arbeidet vil Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet sørge for at det utarbeides et felles kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vil få et eget oppdrag om dette.

- Når kunnskapen om økologisk tilstand i skog, og forslag om tiltak i menyen er på plass, vil regjeringen etter en vurdering av fordeler og ulemper for samfunnet ta stilling til hvilke tiltak vi skal gjennomføre, sier klima- og miljøministeren.

- De norske skogene er svært varierte fra sør til nord og fra fjord til fjell. De er en viktig ressurs for verdiskaping og arbeidsplasser, og er samtidig en sentral del av naturen vår, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

- På den bakgrunn er det bra at våre to departementer arbeider fram et felles kunnskapsgrunnlag, sier Borch.

Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med å etablere menyer av tiltak for økosystemene. For økosystemet skog vil dette skje i særlig tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Miljødirektoratet har et særlig ansvar for å skaffe og formidle kunnskap om tilstand i økosystemene. Landbruksdirektoratet forvalter viktige kunnskapsgrunnlag, tiltak, virkemidler og næringer i økosystemet skog. De to direktoratene får et særskilt ansvar for oppdraget.

Det er allerede gjennomført lignende arbeid for hav, vann og våtmark. Regjeringen vil nå etablere en meny av tiltak for skog, fjell og kulturlandskap og åpent lavland som utgjør de øvrige økosystemer på land. Skog er første økosystem ut.