Regjeringen skal gjennomgå kraftsituasjonen i 2021 og 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kraftsituasjonen det siste året har vært ekstraordinær med høye strømpriser til norske forbrukere. Regjeringen vil nå gjennomføre en grundig gjennomgang av kraftsituasjonen 2021-2022.

Norge har de siste årene hatt en historisk høy utbygging av kraft og har kraftoverskudd i år med normale værforhold. Årets kraftsituasjon viser imidlertid at dette ikke er en garanti for lave kraftpriser og underbygger behovet for økt kunnskap om nye sammenhenger i kraftmarkedet. Endringene i energisystemene i landene rundt oss skjer raskt. Norges tilknytning til disse markedene påvirker den norske kraftforsyningen på nye måter, i samspill med nye utviklingstrekk også i de nordiske landene.

Kraftsituasjonen det siste året har utløst debatt om årsakene til de ekstraordinært høye kraftprisene, og hvilke tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

- Årets strømsituasjon har gitt uakseptabelt høye kostnader for norske strømbrukere. I kjølvannet av høsten og vinterens kraftsituasjon mener jeg det er helt nødvendig med en grundig gjennomgang av årsaker og muligheter til å unngå tilsvarende situasjoner fremover. I mellomtiden skal forbrukerne være trygge på at regjeringen vil stille opp dersom de høye strømprisene vedvarer, sier Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen vil følge opp kraftsituasjonen 2021-2022 med en grundig gjennomgang av årsakene til årets situasjon, og en vurdering av risikoen for at liknende situasjoner kan oppstå igjen. I arbeidet skal det utredes hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser.

Regjeringen vil vurdere tiltak som kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser til norske forbrukere i årene framover. Gjennomgangen vil også inkluderer flere av tiltakene som har blitt foreslått, som makspris på kraft, krav til fyllingsgrad i magasinene og ulike måter å sikre strømkundene på. Som en del av dette arbeidet vil Regjeringen evaluere erfaringene med stønadsordningen som er innført.

Gjennomgangen av kraftsituasjonen vil skje i Olje- og energidepartementet og NVE, og ved hjelp av eksterne ekspertutredninger. Arbeidet starter umiddelbart, med delleveranser fra eksterne ekspertvurderinger frem til sommeren. Kunnskapsgrunnlaget fra gjennomgangen skal gjøres tilgjengelig for Energikommisjonen slik at den kan se dette i sammenheng med sitt øvrige arbeid.