Regjeringen starter arbeidet med nasjonal handlingsplan for natur

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Før jul samlet verdens land seg om et nytt globalt rammeverk for natur. Avtalen legger opp til at hvert enkelt land skal komme tilbake med nasjonale handlingsplaner. Regjeringen vil legge fram en handlingsplan i form av en stortingsmelding neste år.

– Den nye naturavtalen skal følges opp nasjonalt og er et viktig verktøy for å stanse tapet av natur globalt. Alle land må bidra for at vi skal kunne nå de målene vi har satt oss. Regjeringen har sagt at klima og natur skal være en ramme for all politikk, denne jobben er vi klare for, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Naturen har skapt forholdene på jorda som gjør at menneskene kan leve her. Naturmangfoldet sørger for produktive økosystemer i god tilstand. Naturen gir oss ren luft, rent vann, stabil tilgang til mat, beskyttelse mot konsekvenser av klimaendringer og naturlig karbonlagring. Itillegg gir den oss opplevelser som er viktige for helse og trivsel. Å ha et mangfold av arter og genetiske varianter er naturens metode for å tåle endringer.

Vi er avhengige av naturen

Vi må sørge for at all bruk av naturen skjer innenfor planetens tålegrenser. Naturpanelets globale rapport fra 2019 viser at vi globalt utrydder dyr, planter og økosystemer i et tempo vi aldri før har sett i menneskenes historie. 

– Tap av natur er en like stor utfordring som klimaaendringene, og de to henger tett sammen. Den nye naturavtalen viser vei og gir oss konkrete mål som kan bidra til at vi klarer å løse naturkrisen og klimaendringene sammen, sier Eide.

Den nye naturavtalen setter felles mål for å bevare naturen, oppnå bærekraftig forvaltning og bruk og bekjempe årsakene til nedbygging og forvitring av økosystemer. Naturavtalen legger opp til  at hvert enkelt land skal komme tilbake med en plan for hvordan de vil følge opp avtalen.

Egen handlingsplan for natur

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Sommeren 2022 satte regjerningen ned et naturrisikoutvalg, som skal utrede hvordan norsk næringsliv og økonomien påvirkes av natur som forsvinner. Et annet tiltak er arbeidet med et naturregnskap, som vil vise hvor mye og hva slags natur vi har, og hva nedbygging koster oss i tap av natur og naturgoder. I tillegg har Norge har blant annet gjort vurderinger av tilstanden i de fleste økosystemer, og regjeringen vil lage menyer av tiltak for å bedre tilstanden der det trengs.

En ny stortingsmelding vil sette retningen for Norges videre innsats for natur. Vi vil samtidig fortsette vårt internasjonale samarbeid og støtte for å beskytte og bevare natur, blant annet gjennom Norges internasjonale klima- og skoginitiativ.

– Nå starter den viktige jobben med å følge opp den nye naturavtalen. Vi merker at det er stor interesse for avtalen, samtidig som vi ser en stadig økende erkjennelse av at tap av natur er en trussel mot samfunnet, verdiskaping og egen velferd. Vi ønsker gode innspill fra et bredt spekter aktører i arbeidet med stortingsmeldingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.