Regjeringen strammer inn reguleringen av e-sigaretter

Regjeringen fremmer fredag 9. juni et lovforslag til Stortinget om krav til standardisert innpakning og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter.

– Regjeringen er bekymret for økt bruk av e-sigaretter blant barn og unge. Det er ingen tvil om at bruk av e-sigaretter innebærer helserisiko, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Med dette lovforslaget ønsker vi å hindre at unge begynner med e-sigaretter. Et forbud mot smakstilsetninger og krav om standardisert innpakning, vil gjør e-sigaretter mindre attraktive for unge, sier Kjerkol.

Økt bruk

En rapport fra EU-kommisjonen fra 2021 viser at stadig flere unge i EU bruker e-sigaretter. Nasjonale undersøkelser viser tilsvarende utvikling i Norge. Derfor vil regjeringen ha tiltak rettet mot unge for å hindre at flere i denne målgruppen begynner med e-sigaretter.

– Barn og unge er særlig sårbare for skadevirkninger fra nikotinprodukter. Det er derfor et mål å forebygge at barn og unge begynner å bruke e-sigaretter og utvikler nikotinavhengighet, sier Kjerkol.

Barndom og ungdom er en periode med økt risiko for å bli avhengig av nikotin og en særlig sensitiv periode for varige skadeeffekter på utviklingen av hjernen.

Flere justeringer

I proposisjonen foreslår departementet to tiltak knyttet til regulering av e-sigaretter:

  • Forbud mot forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med karakteristisk aroma samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter. Med karakteristisk aroma menes en klart merkbar lukt eller smak av annet enn tobakk. Forslaget er basert på lignende regulering i bl.a. Finland og Danmark.
  • Krav om standardiserte pakninger for e-sigaretter mv. Forslaget er basert på lignende regulering i bl.a. Danmark og Nederland.

Det foreslås også noen mindre endringer i loven, som klargjøring av røykeforbudenes virkeområde i lys av at det har kommet mange nye produkttyper på markedet, presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer samt enkelte språklige og tekniske endringer for bedre sammenheng i regelverket.

Tiltakene er basert på regjeringens tobakksstrategi i Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.