Regjeringen vil ha dialog med privatskolene

Regjeringen vil gjennomføre omleggingen til ny tilskuddsmodell, men skal vurdere andre endringer i tilskuddet til private grunnskoler i revidert nasjonalbudsjett våren 2024.

– Vi skal ha et rettferdig finansieringssystem for privatskoler. Det er riktig å endre slik at kombinerte skoler ikke får dobbelt smådriftstilskudd. Det kan være andre deler av tilskuddet til skolene som er for lavt, slik skolenes organisasjoner gir uttrykk for, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

– Sammen med representanter for skolenes organisasjoner skal vi derfor vurdere om det er grunn til å gjøre andre endringer i tilskuddet til privatskoler, sier Nordtun.

Regjeringen vil sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra privatskoleorganisasjonene. Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for endring i hvordan utgifter til skolebygg håndteres i tilskuddsmodellen, og kartlegge om det er spesielle forhold ved ulike typer private grunnskoler som påvirker kostnadene på en annen måte enn offentlig skole, som for eksempel klassestørrelser eller kompetansekrav.

Vil foreslå endringer i revidert nasjonalbudsjett

I lys av resultatene fra arbeidsgruppen skal kuttet i bevilgningen til private grunnskoler for skoleåret 2024/2025 vurderes på nytt i revidert nasjonalbudsjett våren 2024. Det samlede tilskuddet til private grunnskoler vil bli justert i lys av resultatene fra arbeidsgruppen, slik reduksjonen i tilskudd blir mindre enn det nåværende anslaget på 515 millioner kroner. 

– Omleggingen til ny tilskuddsmodell gjennomføres som planlagt, men i lys av arbeidsgruppen skal vi vurdere justeringer allerede i revidert nasjonalbudsjett våren 2024, sier Nordtun.

Høringen av lovendringene går som planlagt, og regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget våren 2024 med iverksetting fra høsten 2024. Det vil også bli fastsatt forskrifter for ordningen med virkning fra høsten 2024.

Fakta om forslaget i budsjettet:

  • Kombinerte barne- og ungdomsskoler har frem til nå fått høy sats for de første elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det vil si at de har fått den høyeste satsen for 84 elever i stedet for 42 elever, slik rene barne- og ungdomsskoler får. Etter departementets vurdering er ikke denne praksisen i tråd med intensjonen bak tilskuddsmodellen. Regjeringen har derfor foreslått å endre praksisen slik at kombinerte skoler bare blir kompensert for smådriftsulemper én gang.
  • Forslaget viderefører i all hovedsak finansieringssystemet som har vært siden 2011. Det inkluderer at privatskoler mottar et høyere tilskudd for de første elevene, et smådriftstilskudd, som skal dekke noen av de grunnleggende kostnadene en skole har allerede før første elev er på plass.
  • I arbeidet ble det oppdaget at privatskoler som er kombinerte barne- og ungdomsskoler har mottatt dette to ganger. Det er ikke etter intensjonen da systemet ble laget, og derfor foreslo regjeringen å justere dette.