Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår justeringer i tilskuddene til private grunnskoler

Regjeringen gjennomfører fra høsten endringene som reduserer tilskuddet til private grunnskoler, men foreslår i revidert nasjonalbudsjett kompenserende tiltak som minsker store deler av det planlagte kuttet.

– Vi skal ha en god og rettferdig finansiering av privatskoler. Nå får vi på plass et nytt finansieringssystem og gjennomfører endringen som gjør at alle grunnskoler skal motta smådriftstilskuddet kun en gang. Det mener vi er riktig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, og legger til:

– I dialog med privatskolenes organisasjoner har vi vurdert om andre deler av tilskuddet er for lavt og legger nå fram forslag til justeringer i tilskuddsmodellen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til private grunnskoler med 50,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Forslaget er at kombinerte skoler skal få ungdomsskolesats for alle sine elever, at satsen for elever på ungdomstrinnet økes og et særtilskudd til kombinerte skoler. Til sammen vil dette kompensere for anslagsvis 484 millioner kroner av den planlagte reduksjonen på 515 millioner kroner.

– I forslaget vi legger frem nå er skolenes utgifter bedre reflektert, og ingen elever, foreldre eller ansatte skal trenge å frykte at det nye finansieringssystemet kan gå utover grunnlaget for videre drift av skolen deres, sier Nordtun.

Ny finansieringsmodell

I statsbudsjettet for 2024 fikk regjeringen på plass en ny finansieringsmodell for private grunnskoler, etter at den forrige ikke har fungert siden 2020. Det skal gi skolene mer forutsigbarhet for hvilket tilskudd de får.

I den nye modellen er praksisen der kombinerte skoler har mottatt smådriftstilskuddet to ganger endret. Endringene i den nye modellen innebar i utgangspunktet et samlet kutt i tilskuddet til de kombinerte skolene på 515 millioner kroner når modellen var fullt innfaset i 2029.

Dialog med privatskoleorganisasjonene

- De private grunnskolene meldte tydelig ifra om at de ikke ville klare en slik reduksjon og ba om dialog. Det lyttet vi til, og inviterte skolenes organisasjoner til dialog, sier Nordtun.  

Det ble satt ned en arbeidsgruppe der representanter fra skolenes organisasjoner, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet sammen har gjennomgått tilskuddet, for å vurdere om det er andre deler som er for lavt.

Arbeidsgruppen la fram sin rapport i april, og denne er en del av grunnlaget når regjeringen nå foreslår justeringer i ny finansieringsmodell for private grunnskoler, allerede før den trer i kraft høsten 2024.

Fakta om saken

  • Regjeringen gjennomfører endringene som reduserer tilskuddet til private grunnskoler, men foreslår kompenserende tiltak. Kuttet foreslås redusert fra 51,5 millioner til anslagsvis 1 millioner kroner i 2024, og fra 515 millioner kroner til 31,2 millioner kroner ved full innfasing i 2029.

Mer detaljert om endringene:

  • Regjeringen foreslår å justere den vedtatte tilskuddsmodellen ved å beregne tilskuddssatser på en ny måte. Dette innebærer en omfordeling mellom private grunnskoler. Rene barneskoler vil få redusert tilskudd, mens rene ungdomsskoler får økt tilskudd. I tillegg får kombinerte skoler ungdomstrinnsats for alle elever. Dette er i tråd med blant annet rapporten fra arbeidsgruppen for tilskudd til private grunnskoler.
  • Å fordele satsene mellom barnetrinn og ungdomstrinn etter årsverk, og å gi kombinerte skoler ungdomstrinnsats for alle sine elever, reduserer kuttet til private grunnskoler med 20,5 millioner kroner i 2024. Ved full innfasing reduserer det kuttet på 515 mill. kroner med 184 millioner kroner.
  • I tillegg foreslår regjeringen å gi et særtilskudd på 30 millioner kroner til kombinerte skoler som ytterligere kompenserer for kuttet. Tilskuddet trappes gradvis opp til 300 millioner kroner i takt med innfasingen av endringer i tilskuddsmodellen.
  • Kombinerte barne- og ungdomsskoler har frem til nå fått høy sats for de første elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det vil si at de potensielt har fått den høyeste satsen for 84 elever i stedet for 42 elever, slik rene barne- og ungdomsskoler får. Etter departementets vurdering er ikke denne praksisen i tråd med intensjonen bak tilskuddsmodellen. Praksisen vil derfor bli endret slik at kombinerte skoler bare blir kompensert for smådriftsulemper én gang.