Regjeringen sender forslag til endringer i privatskoleloven til Stortinget

Regjeringen foreslår ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, i tråd med Stortingets vedtak for statsbudsjettet for 2024. Regjeringen vil foreslå justeringer av tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett denne våren.

– Det er nødvendig å få på plass en ny finansieringsmodell for private grunnskoler, etter flere år med en midlertidig løsning. Som varslet i høst gjennomfører regjeringen også endringen i finansieringen av kombinerte skoler, slik at også de mottar smådriftstilskudd kun én gang. Som lovet kommer vi i tillegg til å foreslå justeringer av tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett senere i vår, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). 

Private skoler mottar et høyere tilskudd for de første elevene, for at det skal være mulig å drive også små skoler. Private skoler som har både barne- og ungdomstrinn har blitt kompensert for smådriftsulemper to ganger. Det er ikke i tråd med intensjonen bak tilskuddsmodellen. Med den nye modellen blir det fastsatt at private grunnskoler skal ha høy sats for de første 45 elevene én gang.  

Stortinget har i lys av dette vedtatt endringer i tilskuddet til de kombinerte skolene i statsbudsjettet for 2024. Nå fremmer regjeringen forslag til lovendringer for å følge opp Stortingets vedtak.

Justeringer i revidert nasjonalbudsjett

– Samtidig ser vi at de private skolene kan ha andre kostnader som ikke kompenseres godt nok i dag, det kommer vi tilbake til i revidert nasjonalbudsjett, sier Nordtun.

I høst varslet regjeringen at det vil komme forslag til justeringer av det samlede tilskuddet til private grunnskoler denne våren, slik at reduksjonen i tilskudd blir mindre enn anslaget på 515 millioner kroner.

Arbeidsgruppe om tilskudd til private grunnskoler

Regjeringen satte høsten 2023 ned en arbeidsgruppe med representanter fra privatskolenes organisasjoner.

Hensikten har vært å gi regjeringen et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere justeringer i tilskuddsmodellen for private grunnskoler. Arbeidsgruppen er i ferd med å ferdigstille sin rapport.

– Jeg vil takke privatskoleorganisasjonene for god dialog. Arbeidsgruppens rapport blir et viktig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet fremover, sier Nordtun.

Mer om regjeringens lovforslag

  • Hjemmel i loven til å fastsette i forskrift at kombinerte barne- og ungdomskoler skal bli kompensert for smådriftsulemper én gang.
  • En lovfesting av at private skoler kan ha «friplasser» og søskenmoderasjon. I tillegg foreslår departementet å åpne for at skoler som ønsker det kan ta graderte skolepenger fra familier med lav inntekt. Det er styret ved den enkelte skolen som må ta stilling til om de ønsker en slik ordning.
  • Grunnskoler som har både barne- og ungdomstrinn skal være organisert i samme rettssubjekt. Skoler som reelt sett fremstår som kombinerte skoler, skal organiseres i samme rettssubjekt og behandles som én skole i tilskuddssammenheng.
  • Navnet på skolene som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede («f- skolene») foreslås endret for bedre å reflektere den sammensatte elevgruppen ved skolene. Departementet foreslår å endre navnet til «… særskilt tilrettelagd opplæring for elevar med dokumenterte behov».

Forslag til forskriftsendringer

Bakgrunn

  • Tilskuddsmodellen som er foreslått skal gjelde fra høsten 2024.
  • For å gi skolene mulighet til å tilpasse seg det nye tilskuddsnivået, blir endringene først fullt innfaset høsten 2028.
  • Det er innført et søknadsbasert distriktstilskudd for kombinerte skoler som taper mye på omleggingen og kan dokumentere mer enn 10 km reisevei til nærmeste offentlige skole.