Høring av forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova. Departementet foreslår enkelte endringer som henger sammen med innføringen av en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, jf. Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet. Departementet foreslår blant annet å fastsette et krav om at private grunnskoler som har både barne- og ungdomstrinn (kombinerte skoler) skal være organisert i samme rettssubjekt, og å presisere i loven at slike skoler skal bli kompensert for smådriftsulemper bare en gang. Videre foreslår departementet at skoler som ønsker det kan ta graderte skolepenger fra familier med lav inntekt. I høringsnotatet foreslår departementet også noen endringer i regelverket for de særskilte skolene for funksjonshemmede. Departementet foreslår å endre navnet på godkjenningsgrunnlaget, og å tydeliggjøre kravene til inntak til skolene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2024

Vår ref.: 23/4811

Høring av forslag om endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova

Departementet sender med dette på høring forslag om endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova.

Forslagene henger sammen med innføringen av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, jf. Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet. Departementet foreslår blant annet å fastsette et krav om at private grunnskoler som har både barne- og ungdomstrinn (kombinerte skoler) skal være organisert i samme rettssubjekt, og å presisere i loven at kombinerte skoler skal bli kompensert for smådriftsulemper bare en gang.  

I høringsnotatet foreslår departementet også noen endringer i regelverket for de særskilte skolene for funksjonshemmede. Departementet foreslår å endre navnet på godkjenningsgrunnlaget, og å tydeliggjøre kravene til inntak til skolene.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2999811

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

Høringsfristen er 15. januar 2024.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                     

                                                                       Roger Spidsberg                                                                                                       fagdirektør      

 

 

 • Departementene

 • Kommunene
 • Fylkeskommunene

 • Statsforvalterne
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Sametinget

 • Abelia – forum for friskoler
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Elevorganisasjonen
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Friskolenes kontaktforum
 • Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kristne friskolers forbund
 • KS
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
 • Lærernes Yrkesforbund (LY)
 • Montessori Norge
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • NIFU STEP
 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handicapforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norske Fag- og Friskolers landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olympiatoppen
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i skolen
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) ved Utdanningsdirektoratet
 • Samordna Opptak
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Steinerskoleforbundet
 • UNIO
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utdanningsforbundet
 • Universitet- og høgskolerådet
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund