Regjeringen vil ha mer forskning og utvikling i næringslivet

Regjeringen vil stimulere til økt satsing på kunnskap fra næringslivet. På sikt er målet at tre prosent av Norges BNP går til forskning og utvikling (FoU). To av disse prosentene skal komme fra næringslivet. Nå lanserer regjeringen sin strategi for å øke næringslivets investeringer i FoU.

Cecilie Myrseth på scenen under fremleggelsen av strategien
Foto: NFD / David Berg Tvetene

Den grønne omstillingen vi må gjennom, øker behovet for nye løsninger, mer digitalisering og teknologiutvikling. Næringslivet har en helt sentral plass i å utvikle ny kunnskap og sørge for at den spres og tas i bruk, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Selv om det har vært en betydelig økning i FoU i næringslivet de senere årene, er Norge fortsatt stykke unna toprosentmålet – og vi ligger bak våre nordiske naboer.

– Norges framtid er å konkurrere på kunnskap og innovasjonsevne. Det er forskning, kunnskap og kompetanse som har muliggjort de store industrieventyrene – fra vannkraft, aluminium og olje, til havbruk. Vi har laget denne strategien fordi Norge trenger at næringslivet selv skal investere mer i forsking og utvikling. Men det vi kan gjøre fra offentlig side, er å sikre trygge rammevilkår og for at næringslivet kan investere i forsking, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Oddmund Hoel på scenen under fremleggelsen av strategien
Foto: NFD / David Berg Tvetene

Dette er regjeringens tre hovedgrep for å øke andelen FoU i næringslivet

1. Legge til rette for at næringslivet har tilstrekkelig med kompetanse.

Regjeringen skal blant annet:

  • styrke ordningen med doktorgrader i næringslivet
  • lyse ut midler til minimum åtte nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og utvikle denne ordningen til å bli mer relevant for næringslivet
  • utrede behov, muligheter og barrierer for å tiltrekke og beholde høyt kvalifiserte utenlandske forskningsmedarbeidere.

2. Legge til rette for en god balanse i de økonomiske virkemidlene rette mot å fremme investeringene i næringslivet i forskning og utvikling.

Regjeringen vil blant annet:

  • vurdere sammensettingen av de næringsrettede virkemidlene, blant annet hvorvidt forskningsvirkemidlene totalt sett bidrar tilstrekkelig til samarbeid og spredning av kunnskap, og treffer næringslivet i ulike deler av landet.
  • sikre norske interessen fremover i relevante EU-ordninger og tilrettelegge for et godt samspill ned nasjonale virkemidler.

3. Legge til rette for at samfunnet får nytte av den kunnskapen som blir skapt

Regjeringen vil blant annet:

  • fremme kommersialisering fra akademia.
  • fremme innovative offentlige innkjøp som stimulerer bedriftene sine investeringer i FoU.

Strategien er laget i tett samarbeid med en rekke andre departementer. Dette er avgjørende, mener næringsministeren:

– For å lykkes må vi se politikk i sammenheng. Vi skal få til en grønn omstilling som bidrar til å gjøre det mer lønnsomt for næringslivet å investere i forskning. Større politiske initiativ innen blant annet havvind, hydrogen, helse og utvikling av kunstig intelligens vil også legge til rette for offentlig-privat samarbeid og stimulere til FoU, sier Myrseth.