Regjeringen vil utsette innføringen av to sensorer ved eksamen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at innføringen av kravet om to sensorer ved eksamen ved universiteter og høyskoler utsettes til etter at ny lov om universiteter og høyskoler er lagt frem for Stortinget i 2023.

Stortinget vedtok våren 2021 å innføre en bestemmelse i universitets- og høyskoleloven som stiller krav om at det skal være to sensorer ved alle eksamener, hvor karakterskalen A til F brukes. Denne lovendringen skal i utgangspunktet tre i kraft fra høsten 2022.

– Det er to grunner til at vi foreslår å utsette innføringen til ny lov er lagt frem. Mange universiteter og høyskoler er bekymret for om de vil få på plass ordningen på en god nok måte og trenger mer tid. I tillegg er regjeringen i gang med en helhetlig gjennomgang av universitets- og høyskoleloven. En utsettelse gir oss derfor mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen. Det vil være er en fordel, både for å sikre studentenes rettigheter og for sektoren generelt. Det er uheldig å innføre en sensorordning i år for så å gjøre mulige endringer i ny UH-lov etter kort tid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Kunnskapsdepartementet vil som tidligere varslet legge frem en lovproposisjon for Stortinget denne våren om blant annet regulering av NOKUTs oppgaver og endringer i loven om permisjon og andre bestemmelser om tilrettelegging for studenter. Der vil regjeringen i tillegg be om Stortingets tilslutning til at iverksettelsen av regelen om krav til to sensorer utsettes inntil de øvrige lovendringene knyttet til ny universitets- og høyskolelov, som skal fremmes for Stortinget i 2023, er på plass.