Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Departementet foreslår flere endringer i universitets- og høyskoleloven som skal styrke studentenes rettigheter. Departementet foreslår å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet, presisering av institusjonenes plikt til tilrettelegging og lovfeste institusjonenes plikt til faglig oppfølging. I tillegg foreslår departementet å dele læringsmiljøbestemmelsen inn i flere bestemmelser slik at den blir enklere å lese, og det foreslås og to alternative løsninger for organiseringen av institusjonenes klagenemnd. Høringsforslaget inneholder også forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven, slik at ordningene som i dag ligger i NOKUT for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og utenlandsk fagskoleutdanning, samt godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, kan overføres til det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2021

Vår ref.: 21/3640

Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og lov 7. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven).

Høringsnotatets del I inneholder forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven, slik at ordningene for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og utenlandsk fagskoleutdanning, samt godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring som i dag er lagt til NOKUT gjennom lov, kan overføres til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I høringsnotatets del II foreslår departementet også flere endringer i universitets- og høyskoleloven som skal styrke studentenes rettigheter. Departementet foreslår å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet, presisering av institusjonenes plikt til tilrettelegging og lovfeste institusjonenes plikt til faglig oppfølging. I tillegg foreslår departementet å dele læringsmiljøbestemmelsen inn i flere bestemmelser slik at den blir enklere å lese, og det foreslås og to alternative løsninger for organiseringen av institusjonenes klagenemnd.

Alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse ved bruk av den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider: www.regjeringen.no/id2863064. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Vi ber om høringsuttalelser senest innen 2. oktober 2021.

For spørsmål til høringsnotatets del I om NOKUT, ta kontakt med Karin Helle karin.helle@kd.dep.no. For spørsmål til høringsnotatets del II om studentrettigheter, ta kontakt med Mathilde Nordlie mathilde.nordlie@kd.dep.no.

 

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                         Mathilde Nordlie
                                                                                         rådgiver 

                                       

 

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Bårdar Akademiet AS
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen Innlandet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Menighetsbibelskolen
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hordaland helsefagskole
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Karmsund videregående skole
 • Levanger Fagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges musikkhøgskole
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statped
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Utdanningsdirektoratet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Nord studentsamskipnad
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Akademikerforbundet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Naturviterne
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Utdanningsforbundet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unio
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Delta
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Samskipnadsrådet
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Datatilsynet
 • Statistisk sentralbyrå
 • KS
 • Oslo kommune – Utdanningsetaten
 • Helsedirektoratet
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Norges Handikapforbund
 • Unge funksjonshemmede
 • Dysleksi Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Norges Døveforbund
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Synshemmede Akademikeres Forening
 • Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS