Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom.

- Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Fra regjeringens side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Reiselivsnæringen omsatte for totalt 206 milliarder kroner før 2019, hvorav eksportbidraget var på hele 38 milliarder kroner. Dette gjør reiseliv til Norges femte største eksportnæring etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri.

Skal skape en mer konkurransedyktig og bærekraftig næring

Norges internasjonale posisjon i reiselivet har blitt styrket de senere årene, og norske reiselivsdestinasjoner har fått god internasjonal oppmerksomhet. Den norske reiselivsnæringen har derfor gode muligheter til å ta internasjonale markedsandeler fremover. Dette skyldes økende etterspørsel etter natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som tilbys i Norge, og fordi norsk reiseliv har jobbet målrettet for å øke kvalitetsnivået. Det gir et godt utgangspunkt for satsingen.

- Norge har storslått natur og kan tilby et mangfold av kulturminner og autentiske opplevelser. Vi har restauranter i verdensklasse. Dette skaper interesse i utlandet. Når vi nå satser på å få til en mer bærekraftig og lønnsom næring, kan Norge bli et foregangsland for grønn og bærekraftig turisme, sier Vestre.  

Nasjonalt eksportråd har anbefalt at den foreslåtte eksportsatsingen bør ta for seg «highend»-segmentet (kjøpesterke turister) og sesongutjevning av tilbud/arbeidsplasser. Dette er i tråd med premisset i den nasjonale reiselivsstrategien fra 2021, om at markedsutviklingen må rettes mot målgrupper med høy økonomisk verdi og lavt klimaavtrykk.

Nasjonalt eksportråd vil nå starte oppgaven med å utvikle forslaget til eksportsatsing innen reiseliv. Satsningen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet.

Om Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform som ble lansert av næringsminister Jan Christian Vestre i mars 2022. Formålet med reformen er å bidra til å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Som en del av reformen er Nasjonalt eksportråd etablert for å gi råd til regjeringen råd om større eksportfremmesatsinger.

  • Så langt er to nasjonale eksportsatsinger i igangsatt, havvind og mer og grønnere maritim eksport, etter råd fra Nasjonalt eksportråd.
  • Nasjonalt eksportråd overleverte før sommeren et forslag til satsing innen design- og ferdigvare, som nå er til vurdering i departementet.
  • Nasjonalt eksportråd er i gang med å utvikle en rapport med forslag til tiltak for satsingen innen helseindustri.
  • Av mer enn 60 innspill, har Nasjonalt eksportråd valgt ut reiseliv som den femte nasjonale eksportsatsingen. I løpet av vinteren vil Nasjonalt eksportråd presentere en rapport med forslag til tiltak.
  • NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Virke Reiseliv, Fellesforbundet og Norsk Reiseliv har gått sammen om det felles innspillet til eksportreformen «Hele Norge eksporterer»

Hva gjør regjeringen?

  • Regjeringen har etablert Nasjonalt eksportråd som gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet.
  • Regjeringen har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og eksportfremstøt, og å etablere merkevareprogrammet Made in Norway.
  • Regjeringen har gitt Eksportfinansiering Norge (Eksfin) et bredere mandat, for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge.