Rolleforståelseutvalgets rapport er levert

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Onsdag fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) overlevert rapporten «Politi og rolleforståelse» fra ekspertutvalget som har vurdert forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

– Jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen som de har lagt ned. Rapporten er omfattende og departementet må gå igjennom rapporten grundig før det tas stilling til hvordan rapporten følges opp, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Rolleforståelseutvalget ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet i september 2021, og fikk i oppdrag å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF.

Professor ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Mette Magnussen har ledet arbeidet med rapporten.

Rolleforståelseutvalgets pressemelding:

Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Utvalget legger i dag frem sin rapport: Politi og rolleforståelse.

Utvalget ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. september 2021, og fikk i oppgave å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF.

Utvalget har hatt følgende medlemmer:

  • Liv Finstad, Markus Hoel Lie
  • Anne-Mette Magnussen (leder)
  • Solveig Moen
  • Vidar Strømme

Rapporten er enstemmig og det er utvalgets oppfatning at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF. Forholdet mellom politiet og NNPF har vært tett og NNPF har drevet kompetanseheving av politiet, narkotikaforebygging og narkotikapolitisk virksomhet i en og samme forening. Dette har skjedd med politiets aksept, oppmuntring og støtte.

Utvalget er av den oppfatning at det ikke er manglende normer og regler som er årsak til dette. For å unngå en slik praksis i fremtiden kommer utvalget med anbefalinger på følgende områder: Ledelse og internkontroll, ytringsklima, medlemskap i foreninger, opplæring og kunnskapsbygging, formidling av erfaringsbasert kunnskap, økonomi, tilskudd mv., om bruk av «politi» i foreningers navn og om forebygging og vitenskapelig kunnskap.

Utvalget anbefaler blant annet at det bør vurderes om ansvaret for opplæring av politiet bør inntas som en av politiets oppgaver i politilovens §2.  Etter utvalgets syn bør utdanning, etter- og videreutdanning av politiets tjenestepersoner være en kjerneoppgave for politiet selv, siden det handler om opplæring for utøvelse e av statens voldsmonopol; en polisiær virksomhet for de som vokter en inngangsport til straffeapparatet.

Utvalget anbefaler også at politiet må basere informasjon og virksomhet på det som til enhver tid anses som vitenskapelig kunnskap, og at det må forskes mer på politiets forebyggende virksomhet.