Salærrådets anbefaling for 2024

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I juni 2022 inngikk Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen en avtale om oppretting av et uavhengig salærråd. Salærrådet er oppnevnt av Domstoladministrasjonen, og består av høyesterettsdommer Arne Ringnes (leder), lagdommer Per Jordal og professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Salærrådet er et uavhengig råd som hvert år skal gi en anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om nivået på den offentlig salærsatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene i straffesaker og sivile saker der det innvilges fri rettshjelp.

Oppdatert 20.januar 2023: PDF endret etter en liten regnefeil i Salærrådets anbefaling som medfører at den anbefalte satsen er 1385 kroner, og ikke 1383 kroner.  Det er også tydeliggjort premiss for denne satsen, side 14.