Sametinget får 1 million kroner til tradisjonell kunnskap om laksefiske i Tana

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet gir Sametinget 1 million kroner til videreføring av kunnskap om det tradisjonelle samiske fisket etter laks i Tanaelven. Pengene skal fordeles til institusjoner eller bestemte tiltak.

Laksefisket i Tanavassdraget og Tanafjorden ble stengt i 2021, fordi flere av de viktigste bestandene i vassdraget ikke lenger produserte noe høstbart overskudd. Stansen i laksefisket ble opprettholdt i 2022.

- Det tradisjonelle samiske fisket etter tanalaks har foregått i flere tusen år, hvor tradisjonell kunnskap og erfaring om laksen og fisket har blitt overført fra generasjon til generasjon.

Når laksefisket i Tanavassdraget og tilknyttede sjøarealer er stengt, mister den samiske befolkningen i området en mulighet til å praktisere det tradisjonelle samiske laksefisket. For at kulturen skal leve videre, er det avgjørende at vi sikrer videreføring av kunnskapen om dette fisket til neste generasjon, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

- Laksefisket er en sentral del av samisk kultur og identitet. Nå er ikke laksebestandene i Tanavassdraget sterke nok til at vi kan åpne for et fiske. Den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen er viktig for forvaltningen av vassdraget. Derfor må vi sikre at denne kunnskapen ikke går tapt mens laksefisket er stanset, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sametinget og Klima- og miljødepartementet er opptatt av at overføring av kunnskap om det tradisjonelle samiske fisket etter tanalaks må inkludere ulike aspekter ved den samiske fiskekulturen. Det må iverksettes tiltak som kan ivareta både språk, kultur, verdier og tradisjonell kunnskap om laksefisket. Det er også viktig at tiltakene rettes mot barn og ungdom, som er de som vil oppleve en forsinket kunnskapsoverføring som følge av stansen i laksefisket. Sametinget vurderer selv hvilke tiltak som er best egnet, og vil også fordele pengene.