Samleproposisjon – forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har fredag lagt frem en samleproposisjon med blant annet forslag til økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter. Tiltakene er i all hovedsak varslet tidligere.

I proposisjonen foreslås det økte bevilgninger på 28,1 mrd. kroner. Av dette utgjør militær støtte og bistand til Ukraina til sammen 7 mrd. kroner og økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter til sammen 20,2 mrd. kroner.

Økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina

Av 7 mrd. kroner i støtte til Ukraina og naboland er 4 mrd. kroner til bistand og 3 mrd. kroner til militær støtte. Dette inngår i til sammen 10 mrd. kroner i bistand og militær støtte som regjeringen vil foreslå til Ukraina i årene 2022 og 2023. Bistandsmidlene foreslås ikke fordelt til konkrete formål nå, men innrettes i dialog med ukrainske myndigheter. Støtten kan blant annet kunne gå til støtte til innkjøp av gass, humanitær bistand, og støtte til å holde statsapparatet og kritisk infrastruktur i gang.

Økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter

Regjeringen foreslår følgende tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter:

  • å øke bevilgningen til den midlertidige strømstønadsordningen for husholdninger og borettslag. Utgiftsøkningen følger av regjeringens forslag om å øke stønadsgraden fra 80 til 90 pst. også for september 2022, og som følge av økte anslåtte strømpriser. Det økte bevilgningsbehovet anslås til 17,9 mrd. kroner i 2022.
  • å opprette en midlertidig energitilskuddsordning for strømintensive bedrifter som skal dekke både deler av strømkostnadene og stimulere til investeringer i energitiltak. Det foreslås en bevilgning på 1,6 mrd. kroner i 2022, samt en fullmakt til å gi tilsagn om utbetalinger senere år på 1,2 mrd. kroner.
  • å opprette en midlertidig lånegarantiordning som skal gi tilgang på banklån for strømintensive bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Det foreslås en garantiramme på 1 mrd. kroner, og en bevilgning til tapsavsetning på 200 mill. kroner.
  • å øke bevilgningen til den midlertidige strømstøtteordningen for jordbruket som følge av forslag om å heve det maksimale støtteberettigede strømforbruket fra 20 000 til 60 000 kWt per måned per foretak for primærprodusenter i jordbruket. For å få utbetalt støtten så raskt som mulig legger regjeringen opp til månedlig utbetaling av strømstøtte for primærprodusenter i jordbruket. Det økte bevilgningsbehovet anslås til 376 mill. kroner.
  • å øke bevilgningen til den midlertidige strømstøtten til frivillige organisasjoner. Støtten foreslås utvidet fra 80 til 90 pst. av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre per kWt i perioden oktober–desember 2022. Det økte bevilgningsbehovet anslås til 70 mill. kroner.
  • å opprette en midlertidig tilskuddsordning i 2022 til kirker med høye strømutgifter slik at de kan være åpne og tilgjengelige inn mot advents- og julehøytiden. Det foreslås en bevilgning på 30 mill. kroner.

Proposisjonen inneholder også forslag om bevilgning til CO2-kompensasjonsordningen for industrien for å dekke økte utgifter ved inkludering av egenkraft og enkelte andre tiltak.