Samler rekruttutdanningen på Terningmoen

Regjeringen vil styrke utdanningskapasiteten gjennom utviklingen av Terningmoen og Madla som baser for Forsvarets rekruttskoler. Grunnutdanningen av soldater skal flyttes ut av de operative avdelingene i Hæren og samles med hovedsete på Terningmoen i Elverum. Rekruttutdanningen på Terningmoen skal utvides gjennom modernisering og nyetablering av kapasiteter i leirområdet og dimensjoneres for å kunne utdanne om lag 1800 rekrutter fire ganger i året, fra om lag 300 i dag.

- Folkene er Forsvarets viktigste ressurs. Vi må ha nok folk med rett kompetanse til rett tid. Den videre oppbyggingen av Forsvaret krever at vi øker utdanningskapasiteten. Vi er allerede godt i gang med tiltak, men vi vil trenge flere folk med fagmilitær kompetanse fremover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Oppbygning av Forsvarets struktur vil kreve en gradvis økning i antall vernepliktige inne til førstegangstjeneste hvert år fra om lag 9 000 i dag til om lag 13 600 i 2036, om lag 4 600 flere.

Rekrutt- og soldatutdanning utenfor operative avdelinger gir økt tilgjengelighet og reaksjonsevne i de operative avdelingene som også gir bedre muligheter for styrkeproduksjon i krise og krig. Rekruttutdanningen ved operative avdelinger i Hæren vil gradvis bli flyttet til Terningmoen etter hvert som utdanningskapasiteten økes.

Fra venstre: Lise Selnes, stortingsrep fra Hedmark (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Fra venstre: Lise Selnes, stortingsrep fra Hedmark (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Foto: FD

For å legge til rette for rask økning av utdanningskapasiteten vil innleie av sivil infrastruktur på Terningen Arena og tidligere nedlagte Haslemoen leir vurderes inntil Terningmoen er fullt utbygd, etter planen i 2036. Dette vil også frigjøre kapasitet i Rena leir hvor noe rekruttutdanning gjennomføres i dag.

Rekruttutdanningen på KNM Harald Haarfagre (Madla) i Stavanger videreutvikles og moderniseres for å dekke økte behov for vernepliktige også i Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Rekruttutdanning på Høybuktmoen for grenseoppdraget, og Sessvollmoen for militærpolitiet videreføres.