Samspill for et teknologisk taktskifte

Olje- og energiminister Terje Søviknes la frem regjeringens politikk for petroleumsforskningen da han holdt åpningsinnlegget under OG21-forum 2017.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære venner av petroleumsforskningen, vel møtt til årets OG21-forum! Jeg har gledet meg til å møte denne forsamlingen for første gang.

Norsk petroleumsvirksomhet hadde ikke blitt den suksesshistorien den er uten kontinuerlig kompetanse- og teknologiutvikling.

Ressursene på havbunnen er grunnlaget for verdiskaping, men det er alle de kloke hodene i næringen som har gjort Norge rikt. Slik har det vært, og slik vil det bli fremover.

Derfor liker jeg tonen dere slår an når dere har valgt "Samspill for et teknologisk taktskifte" som tittel for OG21-forum.

Ambisjonene skal og må være høye. At så også er tilfellet ble bekreftet da jeg møtte noen av dere under et frokostmøte i dag tidlig. 

Situasjonen på norsk sokkel

Som dere alle vet har de siste årene vært krevende for olje- og gassnæringen globalt. Det er på ingen måte slik at alle vanskeligheter er lagt bak oss, men jeg mener det nå er mange holdepunkter for å si at det går mot lysere tider for næringen.

Det er først og fremst næringens egen fortjeneste. Dere har gjort en omfattende innsats for å tilpasse dere en ny virkelighet.

Effektiviseringsarbeidet bærer frukter – det får vi stadig nye eksempler på. Første byggetrinn av den gigantiske Johan Sverdrup-utbyggingen er for eksempel nå ventet å koste 102 milliarder kroner – 22 milliarder mindre enn det som var anslått i PUD-en.

Samtidig er norske leverandører konkurransedyktige på den internasjonale arenaen. Nylig vant MHWirth den første komplekse offshore borepakken som er tildelt på flere år, til West White Rose-feltet i Canada.  

Strømmen av utbyggingsplaner som kommer til behandling hos myndighetene tyder også på bedre tider.

I år har departementet godkjent syv planer for utbygging og drift. Vi har også mottatt tre PUD-er hittil i år, og venter flere.

Det er altså høy aktivitet på sokkelen. Selv om investeringene har falt betydelig de siste årene, er investeringsnivået historisk sett på et høyt nivå. Og nå får man mer olje og aktivitet for hver krone. Det er viktig!

Vi venter at investeringene bunner ut til neste år, før de begynner å vokse igjen fra 2019.

Regjeringen satser på forskning

Med andre ord: nå går det bedre i norsk økonomi, ikke minst på grunn av lysere tider i petroleumsnæringen. Det bør vi alle glede oss over.

Det betyr også at det ikke lenger er behov for tiltakspakker for å få fart på økonomien.

Jeg forstår at de som har nytt godt av ekstraordinære bevilgninger gjennom tiltakspakkene, er skuffet over at bevilgningene som er foreslått for 2018 er på et mer normalt nivå. Petroleumsforskningen er et slikt område.

Det er ingen tvil om at de økte bevilgningene til DEMO 2000 i budsjettene for 2016 og 2017 har kommet til nytte.

DEMO 2000-midlene har høy utløsende effekt, det vil si at de bidrar til at prosjekter som ellers ikke hadde kunnet bli gjennomført, blir det. Programmet fører til demonstrasjon av et stort antall teknologier som øker selskapenes konkurranseevne, og bidrar til å styrke samarbeidet i bransjen.

Forskningsrådets evaluering av DEMO 2000-programmet dokumenterte at det har fungert svært godt og etter formålet.

Det fikk jeg også personlig bekreftet da jeg nettopp tok en prat med utstillerne.

Det er lett å forstå at man ønsker seg mer penger til gode tiltak!

Da er det viktig å ha et visst perspektiv på tingene. Denne regjeringen prioriterer petroleumsforskningen – det har vi vist siden vi kom inn i regjeringskontorene. Forslaget for 2018 er også på et høyt nivå i historisk sammenheng.

Det er også slik at selv om støtten til petroleumsforskningen ikke øker i 2018, vil denne sektoren også nyte godt av at andre områder er styrket. Det gjelder for eksempel regjeringens økte bevilgninger til forskningsinfrastruktur, IKT og digitalisering – særlig det sistnevnte er høyst relevant for denne forsamlingen.

Det bør altså ikke være noen tvil om at petroleumsforskningen fortsatt vil være viktig på mitt ansvarsområde.

For at den positive utviklingen vi nå opplever skal fortsette, er det tvingende nødvendig at næringen løfter i fellesskap. Slik kan olje- og gassvirksomheten bli enda smartere, enda mer effektiv og ikke minst, finne løsninger som bidrar til reduserte utslipp.

Det handler om å bevare konkurransekraften til norsk sokkel.

Den reviderte OG21-strategien som ble lagt frem i fjor viser at aktørene i næringen ser utfordringene og mulighetene som norsk sokkel står overfor. Strategien danner grunnlaget for departementets arbeid med disse spørsmålene, og Petromaks 2 og DEMO 2000 lener seg i stor grad på OG21s prioriteringer.

Det skjer i et tett samarbeid med næringslivet og forskningsmiljøene.

Og da kommer vi til et vesentlig poeng: strategier er viktige, men de er ikke mye verdt dersom de ikke blir satt ut i livet av næringen selv. Det er dere som må gjøre hovedjobben.

Samarbeid i næringen

Dette ansvaret tar aktørene. Selskapene på norsk sokkel samarbeider godt allerede – det er et kjennetegn ved næringen. Det er det verdt å holde fast ved, og dette vil måtte stå sentralt også fremover.

Det er gledelig å se at aktørene selv tar initiativ til nye samarbeidsformer når nye behov oppstår.

Jeg vil trekke frem BASEC [Barents Sea Exploration Collaboration] som et godt eksempel på dette. Når petroleumsvirksomheten beveger seg nordover – og det er et stort potensial i Barentshavet! – så har selskapene selv sett at de har mye å vinne på å samarbeide om HMS-standarder og å utveksle data. 

Jeg er overbevist om at dette er veien å gå også på andre områder. Jeg tror et slikt samspill setter næringen bedre i stand til å omstille seg og møte nye utfordringer.

Digitalisering er et nøkkelord når vi snakker om et teknologisk taktskifte. Digitaliseringen preger hele samfunnet, og skaper også store muligheter for olje- og gassnæringen.

Et eksempel er boring og brønn, der digitalisering legger grunnlaget for automatiske og autonome boreoperasjoner. På dette området er det utviklet mange spennende løsninger som er i ferd med å få kommersielt gjennombrudd

For det er ikke snakk om digitalisering for sin egen skyld – det bør heller sees som et bidrag til å gjøre det man allerede gjør, på en bedre og mer effektiv måte.

Jeg er glad for at DEMO 2000 har støttet flere prosjekter som bidrar til dette, som for eksempel Robotic Drilling Systems og MH Wirths DEAL prosjekt.

Det er avgjørende at det utvikles grunnleggende kultur og holdninger som gjør det mulig å høste gevinstene av nye digitale muligheter.

Som så ofte ellers kan det være nyttig å ta et blikk utenfor sin egen næring. Et eksempel på en god digital løsning utviklet i felleskap mellom aktører er BankID, som vi bruker enten banken heter Nordea eller DNB, eller for den saks skyld som nøkkel for å lese brev fra Skatteetaten.

Det er selvsagt mange avveininger knyttet til digitalisering, standardisering og deling av data. Hvilke typer data kan vi dele? Hvor mye av våre data kan vi dele? Hva kan vi samarbeide om, og kva konkurrerer vi om?

Det er ingen enkle svar på slike spørsmål, men jeg er trygg på at aktørene håndterer disse problemstillingene på en god måte.

Og selv om det noen ganger kan virke litt abstrakt når digitalisering nå preger samfunnsdebatten, så er det egentlig ikke så veldig mystisk. Det handler dypest sett om å bruke tilgjengelige digitale hjelpemidler på en god måte.  Det har vi gode forutsetninger for å klare i Norge.

Et konkret eksempel på at norske selskaper både vil og evner å ta i bruk ny teknologi:

I morgen skal jeg stå for åpningen av kontrollrommet til Valemon-plattformen på Sandsli utenfor Bergen. Det er norsk sokkels første plattform som fjernstyres fra land. Dette er digitalisering i praksis!

Regjeringen satser på rekruttering og ungdom

Noen som i alle fall er vant med å ta nye digitale hjelpemidler i bruk, er ungdommen. Helt siden jeg ble olje- og energiminister, har jeg lagt vekt på at vi må få ungdommen med på laget.

Om vi skal klare å opprettholde verdiskapingen og teknologiutviklingen i denne næringen i tiårene som kommer – rett og slett å sørge for at norsk petroleumsvirksomhet forblir en suksesshistorie - er vi helt avhengige av at de beste hodene ser på næringen som et attraktivt sted å være.

Det kommer til å være behov for et mangfold av kompetanse for at vi skal kunne fortsette å forvalte ressursene på sokkelen best mulig. Det er snakk om ingeniører, programmere, fagarbeidere, men også jurister, økonomer og en rekke andre fag.

Både myndighetene og næringen selv har et ansvar for dette. Selskapene må kunne tilby jobber og utviklingsmuligheter til de unge som ser for seg en karriere i bransjen.

Det er helt forståelig at dette har vært vanskelig i den omstillingsperioden som næringen har opplevd de siste årene, men det må til. For det hjelper ikke å snakke om at rekruttering er viktig dersom det ikke finnes stillinger unge nyutdannede kan søke på.

Nettopp for å forstå ungdommens perspektiv bedre, etablerte jeg et ungdomspanel tidligere i år.

Panelet leverte en rapport med innspill til hvordan fakta om olje og gass best kan formidles til unge. Anbefalingene handler mye om hvordan næringen kan bli mer synlig og åpen, for eksempel ved å delta på utdanningsmesser og invitere til bedriftsbesøk, og ved å bruke sosiale medier mer aktivt.

Det handler kort sagt om å vise frem hvilken betydning næringen har for landet, og hvilke enorme muligheter den gir unge som er opptatt av verdiskaping, teknologi, og ja, også klimaspørsmålet.

Det var nyttig både for meg og departementet å høre hvordan ungdommene ser på olje- og gassnæringen. Noe som kan virke selvsagt og udiskutabelt i bransjesammenheng, er det ikke nødvendigvis i den bredere samfunnsdebatten. Det er det viktig å ta med seg.

Ungdomspanelets anbefalinger kommer vi til å ta med oss i det videre arbeidet i departementet.

OG21-forum går foran med et godt eksempel når de har invitert studenter til å dele sin kunnskap senere i dag.

Nå har dessverre ikke jeg anledning til å delta under hele konferansen, men dere som er her må følge godt med i ettermiddag. Da skal utvalgte studenter presentere sine digitale løsninger på noen av de utfordringene petroleumsnæringen møter. Dette er fremtiden!

Avslutning

Vi forbereder oss best på den fremtiden ved å holde trykket oppe på utvikling av ny teknologi og kompetanse.

Det har vært en nøkkel til suksess på norsk sokkel hittil, og jeg er overbevist om at det kommer til å stå sentralt på veien videre. Jeg er i alle fall helt sikker på at de som slår seg til ro med det som fungerte i går, ikke er morgendagens vinnere.

Vi har forutsetningene for å få det til. Norske selskaper og forskningsmiljøer har gjennom tiår brukt sokkelen som laboratorium for å utvikle teknologi i verdensklasse. Vi må bygge videre på det som har vært våre styrker, samtidig som vi må være åpne for nye samarbeidsformer når omgivelsene krever det.

Regjeringen bidrar gjennom gode og stabile rammevilkår for hele sektoren, og gjennom høye bevilgninger til petroleumsforskningen. Men, det er næringen selv som skal og må gjøre den store jobben. Det er dere som har løsningene for fremtiden.

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen