Si din mening om EUs Net Zero Industry Act

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Europakommisjonen vil høre din mening om et nytt forslag knyttet til grønn industri, som ble sendt på høring 16. mars 2023. Net-Zero Industry Act har som mål å styrke EUs produksjonskapasitet for nullutslippsteknologier som er strategisk viktige for grønn omstilling. Forordningener en sentral del av EUs industriplan Green Deal Industrial Plan for a Net Zero Age.

Kommisjonen har merket dette forslaget som EØS-relevant. Nærings- og fiskeridepartementet ber om at ev. høringsinnspill til Europakommisjonen sendes i kopi til departementet (postmottak@nfd.dep.no) som et grunnlag i vurderingen av norsk standpunkt/posisjon i den videre EØS-prosessen.

Kort om innholdet i forslaget

I Net Zero Industry Act presenteres et overordnet mål om at minst 40 % av strategiske nullutslippsteknologier som EU behøver for å nå sine klimamål skal produseres i EU innen 2030.

Strategiske teknologier er definert å omfatte:

 • Solenergi og solceller
 • Vindkraft og vindmøller på land og til havs
 • Batterier / energilagring
 • Varmepumper og geotermisk energi
 • Elektrolysører og brenselceller (brukt i hydrogen-/ammoniakkproduksjon)
 • Biometan
 • CO2-fangst, -bruk og -lagring (CCUS)
 • Kraftnett-/overføringsteknologi

Forslaget søker særlig å:

 1. Redusere investeringsrisiko og styrke koordinering og informasjonsflyt gjennom å sette klare mål og å etablere en ny plattform for nullutslippsindustri;
 2. Redusere den administrative byrden ifm. prosjektetablering, blant annet ved å forenkle konsesjonsprosesser og bedre informasjonstilgang,
 3. Forenkle markedstilgang gjennom tiltak knyttet til offentlig etterspørsel, som offentlige anskaffelsesprosedyrer og auksjoner, samt gjennom ordninger for å stimulere privat etterspørsel;
 4. Legge til rette for å muliggjøre CO2-fangst og -lagringsprosjekter, blant annet ved å øke tilgangen til CO2-lagring;
 5. Støtte innovasjon, gjennom «sandkasser» for mer fleksibel lovgivning
 6. Styrke kompetanse, blant annet ved å opprette «Net-Zero Industry Academies»
 7. Prioritere strategiske prosjekter