Nyheter

Si din mening om EUs Net Zero Industry Act

Europakommisjonen vil høre din mening om et nytt forslag knyttet til grønn industri, som ble sendt på høring 16. mars 2023. Net-Zero Industry Act har som mål å styrke EUs produksjonskapasitet for nullutslippsteknologier som er strategisk viktige for grønn omstilling. Forordningener en sentral del av EUs industriplan Green Deal Industrial Plan for a Net Zero Age.

Kommisjonen har merket dette forslaget som EØS-relevant. Nærings- og fiskeridepartementet ber om at ev. høringsinnspill til Europakommisjonen sendes i kopi til departementet (postmottak@nfd.dep.no) som et grunnlag i vurderingen av norsk standpunkt/posisjon i den videre EØS-prosessen.

Kort om innholdet i forslaget

I Net Zero Industry Act presenteres et overordnet mål om at minst 40 % av strategiske nullutslippsteknologier som EU behøver for å nå sine klimamål skal produseres i EU innen 2030.

Strategiske teknologier er definert å omfatte:

 • Solenergi og solceller
 • Vindkraft og vindmøller på land og til havs
 • Batterier / energilagring
 • Varmepumper og geotermisk energi
 • Elektrolysører og brenselceller (brukt i hydrogen-/ammoniakkproduksjon)
 • Biometan
 • CO2-fangst, -bruk og -lagring (CCUS)
 • Kraftnett-/overføringsteknologi

Forslaget søker særlig å:

 1. Redusere investeringsrisiko og styrke koordinering og informasjonsflyt gjennom å sette klare mål og å etablere en ny plattform for nullutslippsindustri;
 2. Redusere den administrative byrden ifm. prosjektetablering, blant annet ved å forenkle konsesjonsprosesser og bedre informasjonstilgang,
 3. Forenkle markedstilgang gjennom tiltak knyttet til offentlig etterspørsel, som offentlige anskaffelsesprosedyrer og auksjoner, samt gjennom ordninger for å stimulere privat etterspørsel;
 4. Legge til rette for å muliggjøre CO2-fangst og -lagringsprosjekter, blant annet ved å øke tilgangen til CO2-lagring;
 5. Støtte innovasjon, gjennom «sandkasser» for mer fleksibel lovgivning
 6. Styrke kompetanse, blant annet ved å opprette «Net-Zero Industry Academies»
 7. Prioritere strategiske prosjekter