Pressemeldingar

Sikrar varig finansiering til heilårs fergedrift på Brensholmen–Botnhamn

– Erfaringane etter prøveperioden med heilårsdrift på fergesambandet Brensholmen-Botnhamn er svært gode. Ferga bind regionen tettare saman og er svært viktig for lokalbefolkning, næringsliv og tilreisande. Regjeringa gir derfor Troms og Finnmark fylkeskommune støtte for å oppretthalde varig heilårsdrift på sambandet. For 2023 dekkar vi 12,6 millionar kroner, og frå 1. januar 2024 vil sambandet få full kompensasjon gjennom inntektssystemet, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kommunal- og distriktsdepartementet har tidlegare dekka delar av utgiftene til heilårsdrift i 2022. Departementet har no vedteke 12,6 millionar kroner i støtte for 2023.

Frå og med 2024 vil ferjesambandet Brensholmen–Botnhamn inngå i berekninga av rammetilskotet til fylkeskommunane på lik linje med andre ferjesamband som var i drift i heile 2022. Kor mykje ferjesambandet vil utløyse i inntektssystemet frå og med 2024 vil variere frå år til år, og er mellom anna avhengig av trafikken på sambandet og kor mykje som blir fordelt gjennom kriteriet for ferje for landet under eitt. Førebelse utrekningar viser at sambandet truleg vil utløyse over 30 millionar kroner årleg gjennom inntektssystemet frå 2024

– Dette vil sikre ei langsiktig og føreseieleg finansiering for fylkeskommunen, slik at fylkeskommunen kan oppretthalde heilårsdrift på varig basis, seier Gjelsvik.

Kompensasjonen for 2022 og 2023 er meint å dekke om lag halvparten av kostnadene til heilårsdrift desse åra. Ferjesambandet mellom Brensholmen og Botnhamn var tidlegare berre i drift om sommaren, men dei to siste åra har det vore eit prøveprosjekt med heilårsferje.