Skjerper reglene for å hindre at elektrisk og elektronisk avfall kommer på avveie

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Klima- og miljødepartementet skjerper reglene om hvem som kan hente elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) fra mottak. Nye og strengere krav skal hindre at EE-avfall hentes ulovlig av uvedkommende – og bidra til å hindre ulovlig eksport ut av Norge. De nye reglene vil samtidig bidra til å fremme en mer sirkulær økonomi.

-Det er et stort problem at elektrisk og elektronisk avfall stjeles fra forhandlere og eksporteres ulovlig ut av Norge. Dette har store negative miljø- og helsekonsekvenser for mottakerland med manglende avfallshåndtering. Regelverket om EE-avfall er nå endret på to viktige punkter slik at det blir vanskeligere å få tak i EE-avfall ulovlig, og at ulovligheter lettere kan følges opp og sanksjoneres, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet har nå endret avfallsforskriftens regler om EE-avfall. Det tydeliggjøres nå at det er forbudt å hente EE-avfall fra mottak – med mindre avfallet hentes av et godkjent returselskap eller en ombruksaktør som har skriftlig avtale med mottaket.

Dersom det inngås slik avtale med en aktør som driver med forberedelse til ombruk (ombruksaktør), er det ytterligere krav til dokumentasjon som skal sikre at EE- avfall bringes til et lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning. Det presiseres nå tydelig i forskriften at det ellers er forbudt å hente EE-avfall fra mottak.

Videre presiseres kravene til forsvarlig oppbevaring av EE-avfall for forhandler og kommune, og det er innført et nytt krav om at forhandler og kommune skal sette opp plakater om at EE-avfall ikke kan hentes uten skriftlig avtale. Det er videre gjort noen andre mindre endringer i forskriften, som blant annet skal sikre oppdatert og korrekt begrepsbruk.

De siste årene har ulovlig eksport av EE-avfall vært i søkelyset i Norge, blant annet etter et NRK Brennpunkt-program som avdekket omfattende organisert kriminalitet på området.

Forskriftsendringene skal hindre at EE-avfall hentes ulovlig fra avfallsmottak, og bidra til å redusere en viktig kilde til EE-avfall som eksporteres ulovlig i dag. Dette vil gjøre det lettere for myndigheter og politi og håndheve og følge opp ulovlig henting av EE-avfall fra mottak. Endringene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om miljøkriminalitet (Meld. St. 19 (2019–2020)).

Forskrift om endring i avfallsforskriften kapittel 1 (forbud mot henting av kasserte EE-produkter uten avtale, m.m) (lovdata.no)