SMK har svart Skatteetaten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mandag 29. august sendte Statsministerens kontor (SMK) svar til Skatteetaten på forhåndsvarselet kontoret mottok 16. juni i år.

Skatteetatens forhåndsvarsel er resultatet av kontrollen etaten iverksatte av SMK 1. desember 2021. Kontrollen gjelder altså grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som SMK har tildelt i perioden 2017 til 2020.

SMK har en arbeidsgiverfunksjon for politikere som jobber i regjeringsapparatet. SMK innberetter derfor politikernes lønn og naturalytelser, blant annet pendlerbolig, til skattemyndighetene. I den forbindelse vurderer kontoret om en ytelse skal innberettes som skattepliktig eller -fri ut fra gjeldende skatteregler. Dersom ytelsen er skattepliktig, skal SMK betale arbeidsgiveravgift for verdien av ytelsen.

Om politikeren skal skatte av pendlerboligen, avhenger av politikerens forhold og skattereglene. SMK ber derfor politikeren om relevante opplysninger og innberetter boligen ut fra de opplysningene kontoret får og vår vurdering av skatteplikten.

For SMK omfatter kontrollen 95 politikere som hadde pendlerbolig da de jobbet i regjeringsapparatet under regjeringen Solberg. Skatteetaten har kontrollert hver av disse politikerne og mener 17 har skattet feil. Det får også konsekvenser for hvor mye arbeidsgiveravgift Skatteetaten mener SMK skal betale inn.

Hvordan regelverket skal tolkes
På noen punkter er SMK uenig i lovforståelsen Skatteetaten legger til grunn i sitt forhåndsvarsel.

– SMKs svar handler om hvordan dagens regelverk skal tolkes for alle pendlere. Det handler ikke om hvordan reglene bør være i framtiden. Slik SMK forstår loven, skal politikere verken tjene eller tape på å måtte pendle for å ha verv i regjeringsapparatet. SMK mener Skatteetaten i noen tilfeller tolker loven for strengt, slik at en rekke politikere i realiteten taper penger på å være pendlere, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

SMK reagerer også på at Skatteetaten i sitt forhåndsvarsel tolker loven strengere enn i den veiledningen etaten tidligere har gitt til SMK og enkeltpolitikere.

– Både SMK og enkeltpolitikere må kunne stole på veiledningen de får fra Skatteetaten. SMK reagerer derfor i svarbrevet på at Skatteetaten har endret sin tolkning, noe som har gjort at pendlersituasjonen kan føre til store og uforutsette skatteutgifter for enkelte politikere, sier Hjukse.

Reglene som SMK skriver om i sitt svarbrev, gjelder både for politikere og alle andre pendlere. Det dreier seg altså ikke om særregler for politikere.

Lenke til brevet
Enkelte deler av brevet er sladdet fordi de inneholder informasjon som kan identifisere enkeltpersoner og gi opplysninger om personlige forhold som er taushetsbelagte. Delene er derfor unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 første ledd og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.