Staten vil forsvare sitt konsesjonsvedtak i ekspropriasjonssaken om Øyfjellet vindkraftverk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt møtes i mai i Helgeland tingrett i forbindelse med ekspropriasjonssaken om Øyfjellet vindkraftverk. Staten er ikke part i saken, men vil delta for å forsvare sitt konsesjonsvedtak.

Olje- og energidepartementet ga i november 2016 Eolus Vind (nå Øyfjellet Wind) konsesjon til å bygge og drive Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune i Nordland. I forbindelse med konsesjonssaken ble det også gitt samtykke til ekspropriasjon.

Planområdet til Øyfjellet vindkraftverk ligger innenfor reinbeiteområdet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Øyfjellet Wind skal betale erstatning til det berørte reinbeitedistriktet for de ulempene vindkraftverket medfører. Når partene i en ekspropriasjonssak ikke blir enige, må erstatningen fastsettes av domstolene i en skjønnssak. Reinbeitedistriktet mener imidlertid at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig og at skjønnssaken skal nektes fremmet. Dersom skjønnssaken nektes fremmet, blir det ingen erstatningsutmåling.

Staten, ved Olje- og energidepartementet, ønsker å gå inn som såkalt partshjelp i rettsaken. Dette betyr ikke at staten er en part i saken, eller at staten trer inn for å forsvare utbyggers økonomiske interesser, men at staten vil delta når retten skal prøve gyldigheten av konsesjonsvedtaket. Selv om retten skal ta stilling til gyldigheten av departementets vedtak, er systemet slik at staten ikke automatisk trekkes inn i slike saker.

Det er statens ansvar å sikre reindriftens folkerettslige vern. Forholdet til reindriften og folkeretten ble derfor grundig vurdert i konsesjons- og klagebehandlingen av Øyfjellet vindkraftverk, og det ble gjennomført konsultasjoner med både reindriften og Sametinget i flere runder.

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt varslet i 2020 søksmål mot staten med krav om at konsesjonen er ugyldig. Reindriften har ikke gått videre med et ordinært gyldighetssøksmål. Hadde reindriften anlagt et ordinært gyldighetssøksmål, måtte staten opptrådt som motpart. Det er derfor hensiktsmessig at staten går inn som partshjelp i saken når distriktet i stedet har valgt å få gyldigheten av konsesjonsvedtaket vurdert som ledd i skjønnssaken.