Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministerens innledning på pressekonferanse om nye forvaltningsplaner for havområdene

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse om nye forvaltningsplaner for havområdene.

                                                                                        Sjekkes mot framføring

Norge er en havnasjon. Vi har levd av og med havet i all tid. Fiskere, sjøfolk og oljearbeidere – alle har det til felles at de lever av ressursene i havet.

Norge er også et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembart forvaltning av våre havområder. Gjennom forvaltningsplanen skal vi sikre både natur- og miljøverdier, og legge til rette for verdiskapning, sysselsetting og god ressursforvaltning.

Både i Norge og i resten av verden har havet et enormt potensial for å møte verdens ressursbehov, skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare utløses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene globalt.

Dette var også bakgrunnen for initiativet til å etablere et høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Panelet jobber for å skape global forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping.

Vi skal legge frem en rapport der en av de viktigste delene handler om behovet for å etablere helhetlige forvaltningssystemer som sikrer at vi kan leve av havene og ta vare på miljøet.

I dag er en god dag for havmiljøet, og en god dag for havøkonomien.

Vi har gjennomført en god og grundig prosess med forvaltningsplanene.

Vi har fått vurderinger og grunnlag fra alle relevante etater, fra miljøvern og fiskeri til petroleum og skipsfart.

Samtidig har alle med interesser i havforvaltningen fått komme med innspill. Det har styrket beslutningsgrunnlaget.

Slik har vi fått balanserte og kunnskapsbaserte forvaltningsplaner for alle havområdene.

Vi skal utnytte ressursene i havet, men vi må bevare økosystemet som produserer de godene vi høster av.

Da må vi samarbeide på tvers.

I Norge gjør vi det blant annet gjennom forvaltningsplanene.

Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 14 om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

***

I forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten har vi, slik vi varslet i regjeringserklæringen, satt en grense for iskantsonen.

Vi bygger dette på oppdatert kunnskap og oppdaterte is-data, og tar i enda større grad hensyn til miljøverdiene.

Den nye iskantsonen berører i liten grad de delene av Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Ingen av de tildelte utvinningstillatelsene blir berørt.

Det gjør at innvirkningene på dagens petroleumsaktivitet er svært begrenset, samtidig som forvaltningsplanene setter klare rammer for den fremtidige utviklingen.

Det er alle tjent med. 

For meg og Høyre har det vært viktig å ha rammer for petroleumsvirksomheten og annen aktivitet som ivaretar både hensynet til oppdatert faglig kunnskap, og hensynet til stabilitet og forutsigbarhet for næringsvirksomhet og verdiskapning. Det mener jeg vi har klart.

***

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping, samtidig som vi tar hensyn til miljøverdiene.

Denne balansegangen har vi lang erfaring med i Norge.

Vi har balansert mellom oljeutvinning og fiskeri i 50 år.

Og vi skal balansere like godt fremover, når utvinning av havbunnsmineraler, flytende havvind og oppdrett i store havmerder blir større og viktigere næringer.

Både de faglige tilrådningene og den politiske debatten viser at det er ulike vurderinger av hvordan denne balansen bør være.

Dette gjelder også innad i regjeringen, der viktige føringer for det vi legger frem i dag ble avklart allerede i Nydalen, og deretter på Jeløya og Granavolden.

Vi har kommet frem til et solid kompromiss.

Og jeg vil invitere Stortinget til et samarbeid om de planene vi har lagt frem i dag.

Til toppen