Ekspertutvalg anbefaler:

Stortingets beslutningsgrunnlag må bli bedre

Pressemelding fra ekspertutvalget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi anbefaler at de fremtidige utsiktene for statens inntekter og utgifter gjøres tydeligere enn i dag. Det finanspolitiske handlingsrommet tre til fem år frem i tid bør tydeliggjøres, og det bør gjøres bedre rede for fremtidige konsekvenser av enkeltforslagene i statsbudsjettet. Vi fraråder derimot å innføre flerårige bevilgningsvedtak eller å særbehandle investeringsutgifter, sier Øystein Børmer, utvalgsleder.

Børmer har det siste året ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har vurdert flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.

- Vi mener styringen i staten vil bli bedre dersom våre anbefalinger følges. For å kunne fatte gode beslutninger må konsekvensene av beslutningene og rammene for dem, være utredet og presentert for beslutningstagerne. Dette gjøres ikke godt nok i dag, sier Børmer.

 - Det tas for lite hensyn til fremtidige konsekvenser når politikken utformes. Man diskuterer og vedtar politikk som på sikt kan vise seg vanskelig å gjennomføre innenfor forsvarlige rammer. Det gir økt risiko for at sluttresultatet blir feilprioriteringer eller svak finanspolitisk styring, fortsetter Børmer.

Mye er bra ved dagens budsjettsystem
Utvalget har også vurdert temaer som ofte dukker opp i diskusjoner om statlig budsjettarbeid, som flerårige bevilgningsvedtak, å skille drift og investering og om budsjettsystemet fører til dårlig fremdrift i investeringsprosjekter.

- Det er ikke grunnlag for endringer etter vår gjennomgang av disse spørsmålene, snarere mener jeg vi har tydeliggjort begrunnelsene for dagens ordninger på flere områder. Det er mye som fungerer godt i dagens budsjettsystem, og dette er viktig å videreføre, avslutter Børmer

Utvalgets anbefalinger
Utvalget har til sammen 22 vurderinger og anbefalinger. Blant anbefalingene er:

  • Flerårige utsikter for statens inntekter og utgifter bør synliggjøres bedre enn i dag. Inntekts- og utgiftssiden på statsbudsjettet bør ses i sammenheng, slik at handlingsrommet i finanspolitikken i årene fremover belyses.
  • Det bør legges mer vekt på samfunnsøkonomiske analyser, herunder alternative tiltak som er vurdert, i redegjørelser for Stortinget.
  • Det bør redegjøres bedre for budsjettmessige konsekvenser av enkeltforslag som behandles av Stortinget. Dette gjelder for eksempel fremtidige kostnader til drift og vedlikehold ved nye investeringer.
  • Det bør utarbeides et opplegg for kostnadsstyrt prosjektplanlegging i staten, for å bidra til mer realistiske økonomiske vurderinger tidlig i planleggingen og hindre omfangsutglidning.
  • Det bør bli obligatorisk for statlige virksomheter å supplere dagens kontantregnskap med virksomhetsregnskap basert på periodiseringsprinsippet (iht. de statlige regnskapsstandardene). Dette vil bidra til mer effektiv ressursutnyttelse i staten, ved å legge bedre til rette for sammenligninger og ved å gi en helhetlig og systematisk oversikt over eiendeler og gjeld. Statsbudsjettet og Stortingets bevilgningsvedtak skal fortsatt følge kontantprinsippet.

For sammendrag av utvalgets vurderinger og anbefalinger, se kapittel to i NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring.

Fakta om Børmer-utvalget:

  • Børmer-utvalget er et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som ble oppnevnt 10. oktober 2014, etter at det i Regjeringens plattform av 7.10.2013 fremgår at det skal nedsettes et offentlig utvalg som skal vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom drift og investeringer.
  • Utvalget overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen 1. desember 2015.
  • Utvalget har vært ledet av direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Utvalget har vært bredt sammensatt med faglig kompetanse fra ulike sektorer. Ett av medlemmene har vært svensk.

Kontakt
Utvalgsleder, direktør Øystein Børmer,
kontakt kom.dir. i DFØ Ruth Høyland Jønsrud, telefon 951 83 108

Sekretariatsleder, avd.dir. i FIN Frode Karlsen, telefon 41 40 25 21

Les mer: