Strengere regler for deponering av avfall

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet har endret regelverket om deponering av avfall. Det er nå forbudt å legge avfall som er kildesortert og samlet inn for ombruk og materialgjenvinning på deponi (søppelfylling) .

For å bidra til at Norge gradvis skal over i en mer sirkulær økonomi, stilles det nå strengere krav til hva som kan - og ikke kan - kastes på deponier. Dersom materialer allerede er blitt samlet inn og sortert ut for å brukes på nytt, enten ved såkalt ombruk eller materialgjenvinning, er det nå blitt forbudt å legge dette på deponi.

-Det er viktig at vi tar grep for å legge til rette for en mer sirkulær økonomi. Det innebærer blant annet at produkter i mindre grad kastes, og i større grad gjenvinnes eller gjøres klare for ombruk. Ressursene våre må brukes mer effektivt for at vi skal nå våre klima- og miljømål, sier statssekretær Aleksander Heen i Klima- og miljødepartementet.

Anvendelsesområdet for regelverket er også blitt endret, slik at det bare gjelder lagring av avfall på avfallsanlegg. Tidligere gjaldt regelverket all langtidslagring av avfall. I tillegg er det gjort en del mindre endringer i forskriften så den skal være enklere tilgjengelig for de som skal bruke regelverket.

Endringene i regelverket gjennomfører EUs reviderte deponidirektiv ((EU) 2018/850).

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) – Kapittel 9. Deponering av avfall - Lovdata

Endring i deponidirektivet - regjeringen.no