Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger

Regjeringen har fokus på å å hindre utnytting av utlendinger som er i en sårbar situasjon, og på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det sendes derfor på høring forslag om en strengere straffebestemmelse for å slå ned på grov utnytting av utlendinger.

Erfaring viser at det er viktig å kunne slå ned på grov utnytting av utlendinger som er i en sårbar situasjon, selv om forholdet  ikke kan kategoriseres som menneskehandel. Den som «formidler» arbeid eller bolig til en utlending kan i dag straffes med fengsel i inntil to år, dersom forholdet innebærer utilbørlig utnytting av utlendingens situasjon. Når det bare er «formidling» av arbeid eller bolig som kan straffes, mener departementet at rammene for straffebestemmelsen blir for snever. I tillegg mener departementet at den øvre strafferammen på to års fengsel kan virke for lav i de mest alvorlige tilfellene.

Departementet foreslår derfor en mer generell straffebestemmelse innrettet mot grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold. På den måten er det ikke bare den som «formidler» arbeid eller bolig som vil kunne straffes, men f.eks. også arbeidsgiver eller utleier selv. Departementet foreslår også at strafferammen bør heves til fengsel i tre år.

Høringsfristen er satt til 13. mai 2024.