Styrkede rettigheter for barn i saker om utvisning av foreldre

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med flere ulike tiltak for å styrke rettsposisjonen til barn i saker som gjelder utvisning av en av barnets foreldre.

To av tiltakene er nå klare for gjennomføring.

  1. Det første tiltaket går ut på at den som blir utvist med et tidsbegrenset innreiseforbud på f.eks. to eller fem år, og som har barn i Norge, skal kunne fremme søknad om ny tillatelse inntil seks måneder før utløpet av innreiseforbudet. Formålet er at det skal kunne være avklart om det gis ny tillatelse når innreiseforbudet utløper eller kort tid etter dette. På denne måten unngås det at den reelle familiesplittelsen mellom den utviste forelderen og barnet i Norge blir vesentlig lengre enn det varigheten av innreiseforbudet tilsier.

Tiltaket er gjennomført i en instruks til Utlendingsdirektoratet, som har virkning fra 1. mars 2023.

  1. Det andre tiltaket gjelder en styrket rett til nemndmøtebehandling når utvisning vurderes i sammenheng med en sak om tilbakekall av statsborgerskap. Saker om tilbakekall av statsborgerskap skal etter statsborgerloven behandles i nemndmøte med rett til personlig fremmøte. Det er nå vedtatt en endring i utlendingsforskriften som fastsetter at det i slike saker skal gis samme rett til nemndmøtebehandling av utvisningsspørsmålet, der hvor det også er truffet vedtak om utvisning og hvor dette er til klagebehandling.

Selv om det opprinnelig ble foreslått at endringen bare skulle gjelde i saker hvor utlendingen har barn i Norge, er det nå fastsatt at forskriftsendringen skal gjelde generelt, dvs. at den også vil gjelde for utlendinger som får tilbakekalt statsborgerskap, og som ikke har barn i Norge.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. mars 2023.

Departementet arbeider også med flere andre tiltak, som vil bli kunngjort så snart de er klare.