Styrker tilsynet med kriminalomsorgen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmer lovforslag om nytt tilsynsråd for kriminalomsorgen. Sekretariatet til det nye tilsynsrådet skal lokaliseres til Vardø, og bemannes med fem årsverk.

Tilsynsrådet spiller en viktig rolle i å kontrollere forhold i kriminalomsorgen, blant annet bruk av isolasjon i fengslene.

– Kriminalomsorgen har ansvar for gjennomføring av straff, og forvalter ett av statens sterkeste maktmidler. Vi trenger et sterkt tilsynsråd med gode rammer, som kan føre en grundig kontroll med forholdene for dem som er berøvet sin frihet og andre som gjennomfører straff. Det er betydelige svakheter ved dagens ordning, og derfor foreslår vi nå flere viktige endringer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Tilsynsordningen for kriminalomsorgen har møtt kritikk over tid, blant annet fra Sivilombudet. Det har blitt pekt på manglende uavhengighet, mangel på et regulert mandat samt at det er ubegrunnede forskjeller mellom dagens fem tilsynsråd.

Nå foreslår regjeringen nye regler for tilsynsrådets uavhengige kontroll med kriminalomsorgen.

Sekretariatet for tilsynsrådet skal lokaliseres til Vardø, som et nytt regionkontor under Statens sivilrettsforvaltning. Det blir da samlokalisert med Kontoret for voldsoffererstatning. Det er lagt opp til en bemanning i sekretariatet på fem årsverk.

– Tilsynsrådet har store og viktige arbeidsoppgaver foran seg. Vardø har allerede etablerte fagmiljøer som holder høy kvalitet ved Kontoret for voldsoffererstatning. Det var derfor naturlig for regjeringen å bygge videre på kompetansen i Vardø med en samlokalisering der, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Viktige forslag:

  • Dagens fem regionale tilsynsråd erstattes av ett uavhengig landsomfattende råd, med en fast ledelse på tre personer og et sekretariat ved Statens sivilrettsforvaltning i Vardø for å støtte tilsynsrådet.
  • Lokal forankring blir videreført gjennom rådets fylkesbaserte sammensetning. Alle fylker er representert, og lokale medlemmer vil delta i besøksvirksomhet til kriminalomsorgens enheter.
  • Tilsynsrådet skal føre tilsyn med at innsatte i kriminalomsorgens institusjoner behandles i samsvar med gjeldende rett og at deres velferd ivaretas, samt at domfelte som gjennomfører straff i samfunnet behandles i tråd med gjeldende rett.
  • Regler om taushetsplikt og habilitet er presisert og tydeliggjort. Kriminalomsorgen kan uten hinder av taushetsplikt og av innsattes samtykke gi tilsynsrådet nødvendige opplysninger, dersom utleveringen ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.
  • Leder må fylle kravene for å kunne bli dommer, og det bør være barne- og helsefaglig kompetanse blant de tre i ledelsen.
  • Funksjonstiden forlenges til fire år for medlemmer og seks år for leder av tilsynsrådet, med mulighet for gjenoppnevning èn gang.
  • Tilsynsrådet følger fortløpende opp enkeltsaker og skal årlig rapportere til departementet og Kriminalomsorgsdirektoratet.
  • Meldinger og rapporter fra rådet skal offentliggjøres

Prop. 46 L (2022–2023) Endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for kriminalomsorga)