Internasjonalt engasjement for sunnere hav

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Havet er i krise, og vi må handle nå for å sikre et sunt og produktivt hav. Vi er helt avhengige av havet for mat, velstand og arbeidsplasser. Havet er en ressurs som må forvaltes på en bærekraftig måte slik at også kommende generasjoner kan dra nytte av det, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Our Ocean-konferansen finner sted i Palau 13. og 14. april. Nesten 80 land vil delta på konferansen, hvor Palau er vertskap sammen med USA. Også representanter fra næringsliv og sivilt samfunn vil være til stede. Norge var vertskap for den forrige Our Ocean-konferansen i Oslo i 2019.

Målet med Our Ocean-konferansen er å mobilisere innsats for et sunt, produktivt og bærekraftig hav. Dette gjøres blant annet gjennom frivillige forpliktelser. Til årets konferanse har Norge meldt inn 20 frivillige forpliktelser innenfor sikring av god havforvaltning, havbaserte klimaløsninger, matsikkerhet og bekjempelse av fiskerikriminalitet. Blant de viktigste norske forpliktelsene er:

  • Å øke satsingen på grønn skipsfart gjennom partnerskap for å redusere uslipp, og støtte prosjekter som skal produsere grønn hydrogen for maritim sektor.
  • Å støtte utviklingslands arbeid med å utvikle bærekraftige havforvaltningsplaner.
  • En ambisjon om å bygge ut vindkraft til havs i Norge innen 2030.
  • Å støtte sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid med klimatilpasning i kystsoner.
  • Å arbeide for å bekjempe grenseoverskridende fiskerikriminalitet gjennom det norsketablerte «Blue Justice Initiative»
  • Å støtte prosjekter for bærekraftig fiskeriforvaltning i Colombia og Bengalbukta i Asia, noe som bidrar til økt matsikkerhet.

– Sunne og produktive hav er helt grunnleggende for mange lokalsamfunn verden over. Og det er spesielt viktig i fattige land, og for små øystater som Palau. Mat fra havet er en avgjørende kilde til matsikkerhet . Norges innsats skal bidra til å sikre gode levevilkår for samfunn som lever ved og av havet, og gjøre dem motstandsdyktige for klimaendringene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Norge har en lang historie med å høste fra havet på en bærekraftig måte, og havnæringene utgjør i dag en betydelig del av norsk økonomi. Vi har kunnskap og ressurser til å bidra til at verdens hav kan forvaltes bedre, sier utviklingsministeren. Vi deler våre erfaringer og bidrar til kapasitetsbygging, blant annet gjennom konkret samarbeid med enkeltland, og gjennom statsministerens ledelse av høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, sier utviklingsminister Tvinnereim.

Our Ocean ble arrangert for første gang i Washington D.C. i 2014. Siden har konferansen blitt arrangert hvert år frem til 2019, da Norge var vertskap. Årets konferanse skulle ha funnet sted i 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien. Norge har støttet Palau med 5 millioner kroner for å bistå med gjennomføringen av årets konferanse. Panama vil etterfølge Palau som vertsnasjon for konferansen.

Our Ocean i Palau er én av flere viktige internasjonale møteplasser i 2022 som skal bidra til å finne felles løsninger på utfordringene i havet: One Ocean Summit fant sted i Brest i Frankrike i februar der statsminister Støre deltok, i mars vedtok FNs miljøforsamling å starte forhandlinger om å redusere plasforurensning, mens FNs havkonferanse finner sted i Lisboa i juni. FNs klimakonferanse COP27 finner sted i Sharm el Sheik i november, der havspørsmål også vil bli diskutert.

Mer informasjon om årets konferanse.

Denne saken ble oppdatert 12. april: I utgangspunktet skulle den norske delegasjonen ledes av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, men hun deltar likevel ikke.

Pressekontakt for utviklingsministeren: Pressevakt: 23 95 00 02 (ikke sms) media@mfa.no

Bilder fra konferansen publiseres på konferansens hjemmeside og på UDs Flickr-side.