Svar på skriftlig spørsmål om hvorfor lagring av grønnsaker faller utenfor produksjonsdefinisjonen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Anna Molberg (H) om statsråden vil vurdere å inkludere lagring av grønnsaker som en del av strømstøtteordningen.

Spørsmål nr. 1310 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Anna Molberg

Stortingsrepresentant Anna Molberg har stilt følgende spørsmål:

«Hvorfor faller lagring av grønnsaker utenfor produksjonsdefinisjonen, og vil statsråden vurdere å inkludere lagring av grønnsaker som en del av strømstøtteordningen?»

Den ekstraordinære situasjonen i strømmarkedet i Norge og resten av Europa berører alle deler av samfunnet, også næringslivet. Dette er en krevende situasjon for mange, og som regjeringen følger nøye. Det har blant annet vært kontakt med ESA for å diskutere hvilket handlingsrom EØS-reglene gir.

Regjeringen har i denne situasjonen prioritert å etablere en midlertidig ordning med strøm­støtte til husholdningene, og til aktive jordbruksforetak. Det er flere grunner til det. Strømkost­nadene utgjør for mange en betydelig kostnad. Mange jordbruksforetak har felles målepunkt med husholdningen, og regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen satt ambisiøse mål, blant annet for inntektsutviklingen i jordbruket.

Ved behandlingen av Prop 44 L (2021-2022) er det vedtatt en midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter. I denne proposisjonen heter det at landbruksvirksomhet inkluderes i ordningen eller kompenseres tilsvarende. Forholdet til EØS-retten er beskrevet i punkt 3.8.2 i proposisjonen. Ved at støtten som er hjemlet i denne loven blir gitt til husholdninger og virksomheter som omfattes av landbruksunntaket i EØS-avtalen, har det ikke vært nødvendig å gjøre nærmere vurderinger av materielle eller prosessuelle spørsmål om handlingsrom for eventuell næringsstøtte etter statsstøtteregelverket.

Alle jordbruksprodukter inngår i en verdikjede der primærproduksjonen er første ledd. Det vil alltid være kostnader forbundet med lagring, sortering, bearbeiding og omsetning av jordbrukets produkter i flere ledd. Den ordningen som er etablert, gir støtte til lagring av grønnsaker og andre produkter når det skjer på de enkelte gårdsbruk, og er dermed innenfor landbruksunntaket i EØS-avtalen. Jeg understreker derfor at strømforbruk til lagring av potet og grønnsaker som skjer hos produsentene, er innenfor støtteordningen. De videre ledd i verdikjeden er imidlertid ikke en del av denne kompensasjonsordningen, på linje med annet næringsliv som også har betydelige strømkostnader.

Landbruksdirektoratet arbeider nå intenst med å få etablert ordningen med strømstøtte til jordbruksprodusentene, slik at støtten kan betales ut så raskt som mulig.    

Med hilsen

Sandra Borch