Svar på skriftlig spørsmål om grensekontroll

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om å sikre en kostnad for grensekontroll som er konkurransedyktig.

Svar til Spm nr 1436 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Halleland

Jeg viser til spørsmål nr 1436 fra representanten Terje Halleland:

«Hva gjør statsråden nå for å sikre en kostnad for grensekontroll som er konkurransedyktig og som ikke overstiger Mattilsynets faktiske kostnader?»

Mattilsynets kostnader til grensekontroll av en forsendelse knyttes til medgått tidsbruk til å overvåke lossingen og å utføre kontrollen. Kontrollen inkluderer merkostnader til vakt/turnus, samt kostnader til prøvetaking og analyser.

Mattilsynet har per i dag ingen erfaring med kontroll av fiskefôr i storsekker og det er derfor svært vanskelig å estimere hva kostnadene knyttet til denne kontrollen vil bli. Gjeldende gebyrregelverk er utformet ut fra dagens bruk og dekker ikke innførsel av storsekk.

Jeg har bedt Mattilsynet om å vurdere og foreslå endring av gebyr for grensekontroll av storsekker. Dette var opprinnelig tenkt som en del av et større revisjonsarbeid av gebyrregelverket, men jeg har bedt om at vurderingen av gebyr for storsekk gjøres i et eget løp. Mattilsynet har informert meg om at de er i gang med dette arbeidet og vil vurdere behovet for endring av regelverket med utgangspunkt i det overordnede kravet om at gebyr ikke skal overstige kostnadene ved å utføre kontrollen. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke endringer som vil bli foreslått. 

Med hilsen

Sandra Borch