Svar på skriftlig spørsmål om jordbrukssubsidier

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) - Hva vil statsråden foreta seg for at vi skal holde oss innenfor regelverket av tillatte jordbrukssubsidier som kategoriseres under gul støtte?

Spørsmål nr. 2482 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt

Representanten Bengt Rune Strifeldt stiller ved brev 27.06.22 følgende spørsmål:

«Norge stanger i taket for hvor mye handelsforstyrrende støtte som kan gis til jordbruket (gul støtte) uten å bryte WTO-avtalen. Hva vil statsråden foreta seg for at vi skal holde oss innenfor regelverket av tillatte jordbrukssubsidier som kategoriseres under gul støtte?»

I WTOs landbruksavtale og Norges bindingsliste til WTO fra 1994 er det fastsatt en øvre grense for hvor mye landbruksstøtte vi kan gi under såkalt gul boks, dvs. støtte som ble underlagt forpliktelser om reduksjon.

Norges tak i gul boks ble fastsatt til 11,449 mrd. kr. For 2020 notifiserte Norge til WTO en gul støtte på i overkant av 11 mrd.kr.

Gul støtte for 2021 vil bli notifisert til høsten. Basert på foreløpige tall forventes en notifisering av gul støtte for 2021 på et noe lavere nivå enn i 2020.

I all hovedsak utgjør mål­prisene på melk og korn støttebeløpet innenfor gul boks. Målprisen for svin ble avviklet 1. juli 2021, og ga følgelig et større handlingsrom innenfor gul boks.

Dette økte handlingsrommet var en viktig forutsetning for årets jordbruksavtale.  

I forkant av de årlige jordbruksoppgjørene gjøres det vurderinger av handlingsrommet for politikkutforming innenfor de rammene WTO-avtalen setter for støtten til jordbruket.

Med hilsen,

Sandra Borch