Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon hold av pelsdyr

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant May Helen Hetland Ervik (FrP) om landbruksministeren vil sørge for at det produsenter av pelsdyr.

Skriftlig svar på spørsmål nr. 1813 fra stortingsrepresentant May Helen Hetland Ervik

Stortingsrepresentant May Helen Hetland Ervik har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Vil landbruksministeren sørge for at det produsenter av pelsdyr, som har måttet avvikle hold av pelsdyr snarlig vil få kompensasjon, samtidig som det også blir mer midler over «omstillingsordningen for produsenter av pelsdyr», slik at de pelsdyroppdretterne som må avvikle driften, har mulighet til å søke omstillingsmidler for å endre driften?» 

Etter lov om forbud mot hold av pelsdyr, må aktive pelsdyroppdrettere avvikle innen 1. februar 2025. De aller fleste oppdretterne har allerede avviklet, og det er utbetalt godt over 400 millioner kroner i kompensasjon i henhold til den modellen som de daværende regjeringspartiene sto bak, da loven ble vedtatt. Den nye og klart forbedrede kompensasjonsordningen som ble vedtatt i juni 2021, er nå trådt i kraft. Det er allerede kommet inn flere søknader etter den nye ordningen, og det er et prioritert arbeid å sluttføre erstatningsoppgjøret.  

Når det gjelder midler til omstilling for pelsdyroppdrettere, hadde disse opprinnelig en ramme på 100 millioner kroner, men slik at noe ble holdt av til en ordning for tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere. Rammen er siden økt med noe over 25 millioner kroner. Det er ikke lagt opp til ytterligere økning av rammen for disse midlene. Den nye kompensasjonsordningen sikrer imidlertid pelsdyroppdretterne full erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler, samt visse tillegg til dette.

Med hilsen

Sandra Borch