Svar på skriftlig spørsmål om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) - Utredning om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren.

Svar på spm nr 2359 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt - Utredning om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Jeg viser til spørsmål nr. 2359 til skriftlig besvarelse, oversendt fra Stortingets presidentskap. Spørsmålet er reist i brev av 15.06.22 fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, og lyder:

«Kan statsråden garantere at Landbruksdirektoratet og Konkurransetilsynet sin utredning om de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk (PU) gjennomføres utelukkende på et faglig grunnlag, og fritt for politiske føringer fra Hurdalsplattformen slik mandatet antyder?»

Siden melke­forliket i 2007 har tre konkurransefremmende tiltak vært finansiert gjennom prisutjev­nings­ordningen for melk:

  • Differensierte avgifter og tilskudd
  • Et særskilt distribusjonstilskudd for flytende produkter
  • Spesiell kapitalgodtgjørelse for meierier med egne leverandører

En sentral del av melkeforliket var at de konkurransefremmende tiltakene skulle evalueres hvert femte år. Ordningene ble evaluert i 2012 og 2017. Det er derfor naturlig at det gjøres en ny evaluering i 2022.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte mandat for evaluering av de konkurranse­fremmende tiltakene i meierisektoren den 20. april 2022. Her fremgår det at Landbruks­direktoratet har ansvar for gjennomføringen, og at direktoratet skal samarbeide med Konkurranse­­tilsynet om konkurransefaglige vurderinger. Landbruks- og matdepartementet mottok innspill til mandatet fra aktørene i meierisektoren, faglagene i jordbruket, handelen, samt NHO mat og drikke og NNN. Videre er aktørene invitert til å delta i en referansegruppe for arbeidet.

Etter anmodninger fra aktører i meierimarkedet og Landbruksdirektoratet har Landbruks- og matdepartementet gitt utsatt frist for å levere utredningen fra 1. oktober til 1. desember 2022. Utsettelse er gitt for å sikre tilstrekkelig tid til å gjennomføre en grundig og god utredning.

For meg er det selvsagt at utredningen av punktene som følger av mandatet baseres på Landbruksdirektoratets og Konkurransetilsynets faglige vurderinger. Utredningen skal gi et faglig grunnlag for videre oppfølging i mitt departement. Regjeringen baserer sin politikk på vår politiske plattform.

Med hilsen

Sandra Borch