Svar på skriftlig spørsmål om strømstøtte til landbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om strømstøtte til landbruket.

Svar på spørsmål nr 2 fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle om strømstøtte til landbruket

Jeg viser til spørsmål nr. 2 fra representanten Lene Westgaard-Halle:

«Kan statsråden redegjøre for hvorfor at veksthusnæringen ekskluderes fra ordningen med månedlige utbetalinger?» 

Begrunnelse:
Den 16. september la regjeringen frem endringer i strømstøtten. Blant endringene kom det frem at regjeringen ville endre utbetalingene fra å være kvartalsvise til å gjøres hver måned - etter innspill fra næringen selv. I etterkant viser det seg at denne endringen ikke gjelder for alle, kun for deler av næringen. Veksthusnæringen ekskluderes fra endringen, og vil fortsatt være kvartalsvise. Situasjonen er som kjent svært utfordrende også for veksthusnæringen.

Jordbruket ble som eneste næring gitt strømstøtte fra og med desember 2021. For jordbruksforetak utbetales støtten i stor grad etter samme modell som for husholdnings­ordningen, med en automatisert utbetaling. Det eneste jordbruksforetakene trenger å gjøre er å registrere seg for å motta støtte.

Svært mange av veksthusforetakene har imidlertid fastprisavtaler og/eller finansielle sikringsavtaler på strøm. Disse må hensyntas når strømstøtten beregnes. Strømstøtte­ordningen for veksthus har, i motsetning til ordningen for jordbruksforetak, ikke noen øvre grense for støtte, men skal kompenseres på grunnlag av veksthusenes faktiske strømkostnader. Det er derfor nødvendig å praktisere denne ordningen som en søknadsbasert ordning. Dette er forvaltningsmessig krevende og støtten utbetales derfor kvartalsvis.

Jeg er kjent med likviditetsutfordringen i veksthusnæringen og er derfor glad for at veksthusene nå kan melde seg på lånegarantiordningen for å avhjelpe ev. problemer knyttet til dette.

Med hilsen

Sandra Borch