Svar på skriftlig spørsmål om velferd for storfe, svin, sau og geit

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om utkastet til felles forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit.

Svar på spørsmål nr 3 fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

«Hvorfor har regjeringen i sin samhandling med Mattilsynet sørget for fjernet krav om mykt liggeunderlag fra det nye utkastet til felles forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit, all den tid Stortinget har bedt regjeringen stille strengere krav til dyrevelferd for gris, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse?»

Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Dette innebærer at det skal utarbeides gode beslutningsgrunnlag før det tas en beslutning om hvilket tiltak som skal iverksettes. Dette er regulert i utredningsinstruksen. Et viktig prinsipp er at kravene til hvor omfattende og grundig utredningen skal være, øker desto større omfang tiltaket har. Når nytt regelverk utformes er det en viktig del av utredningsprosessen å utrede konsekvenser av de konkrete bestemmelsene.

Saken representanten viser til gjelder et ikke ferdigstilt høringsforslag som Mattilsynet har utarbeidet. Slik representanten også utdyper i sin begrunnelse for spørsmålet, mener Mattilsynet at forslaget om å utvide kravet om mykt liggeunderlag kan innebære store økonomiske og praktiske konsekvenser for bøndene. For å unngå at arbeidet med å få forskriften på plass forsinkes, har Mattilsynet valgt å ta blant annet forslaget om mykt underlag ut av forskriftsutkastet. Mattilsynet har videre varslet at de vil komme tilbake til departementet med ytterligere forslag til regelverkskrav når konsekvensene av forslaget er tilstrekkelig utredet.

Med hilsen

Sandra Borch