Svar på spørsmål om flommen i Pakistan

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om utenriksministeren vil  øke nødhjelpen til det flomrammede Pakistan.

Skriftlig spørsmål nr. 2846 (2022-2023).
Datert 07.09.2002

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV):
Flaumen i Pakistan har medført ei enorm humanitær krise. Millionar har flykta frå heimane sine, avlingar er øydelagde og vassborne sjukdommar er på trappene. Humanitær hjelp er avgjerande og hjelpeorganisasjonane treng meir ressursar og lettare innreise til landet. Vil utanriksministeren auke naudhjelpa til det flaumramma Pakistan og bruke alle tilgjengelege kanalar til å be pakistanske styresmakter om å lette på innreisereglementet?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar til representanten Ine Eriksen Søreide (H) datert 8. september, vedrørende flomkatastrofen i Pakistan. Flommen forårsaket enorme ødeleggelser og behovene er ventet å være store fremover for de mange som har mistet sine hjem og sitt livsgrunnlag.

Norge bidrar både med humanitær bistand i denne akutte fasen og langsiktig utviklingsbistand til de hardest rammede i de flomutsatte provinsene. Den norske bistanden går via FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

Så langt har regjeringen bidratt med om lag 87 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet, matsikkerhet og innsats for utdanning. I tillegg er Norge blant de landene som gir mest kjernestøtte til flere av FN-organisasjonene som er operative i Pakistan og som bistår ofrene av flomkatastrofen. Kjernestøtte gir våre partnere forutsigbarhet og muligheten til å kanalisere ressurser dit de trengs mest. Dette er særlig viktig i en akutt krisesituasjon som denne. 

Uhindret humanitær tilgang er avgjørende for en effektiv respons på flomkatastrofen. Det er min oppfatning at våre partnerorganisasjoner får tilgang i de områdene de arbeider i. Vi er kjent med at flere internasjonale organisasjoner tidligere har hatt utfordringer med registrering, tillatelser og visum til Pakistan, men vi har nå fått rapporter om at dette har blitt betydelig bedre i forbindelse med flomresponsen. Det er imidlertid grunn til å følge med på situasjonen for å sikre at den norske støtten når de som trenger det mest på en mest mulig effektiv måte.