Forsiden

Svar på spørsmål om Baha'ier i Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om regjeringen er i dialog med andre land for å øve press på iranske myndigheter for å bidra til å hjelpe Baha’ienes situasjon.

Skriftlig spørsmål nr. 1486 (2022-2023).
Datert 24.02.2023

Fra representant Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren:

FN uttrykte i 2022 med bekymring for økt undertrykkelse av Baha’ier i Iran fra myndighetens side. Det virker ikke å være noe tegn til at denne undertrykkelse har avtatt den siste tiden. Er regjeringen i dialog med andre land for å øve press på iranske myndigheter for å bidra til å hjelpe Baha’ienes situasjon?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Iran er alvorlig. Jeg deler representantens bekymring over økende forfølgelse av tros- og livssynsminoriteter i Iran, og Baha'ienes vanskelige situasjon. Jeg viser i denne sammenheng til mitt svar på skriftlig spørsmål om Iran, nr 2751 (2021-22).

Norske myndigheter følger utviklingen i Iran nøye. Vi er i dialog med likesinnede land om hvordan vi best kan øve press på iranske myndigheter til å respektere sine menneskerettslige forpliktelser. Fokus på minoriteters rettigheter er en viktig del av dette arbeidet.  

Norge har i likhet med FN lenge vært bekymret for situasjonen for Baha’ier, ateister og andre tros- og livssynsminoriteter. I motsetning til de abrahamiske religionene kristendom og jødedom er Baha’i-religionen forbudt i Iran. Religions- og trosfrihet for religiøse minoriteter, som baha’i og kristne konvertitter, var derfor en av Norges anbefalinger til Iran i forbindelse med den periodiske landgjennomgangen (Universal Periodic Review) av Iran i FNs menneskerettighetsråd i 2019. Den neste gjennomgangen av menneskerettighetssituasjonen i Iran i Menneskerettighetsrådet vil finne sted i 2025.

Sammen med 12 andre land, sluttet Norge i april 2022 seg til en felles uttalelse initiert av USA om diskriminering av Baha’i i Iran. Baha’ienes situasjon i Iran ble også tatt opp i FNs generalforsamlings resolusjon om menneskerettighetssituasjonen i Iran vedtatt av FN i desember 2022. Norge er med i kjernegruppen av land som årlig forhandler om denne resolusjonen.

Utenriksdepartementet har jevnlig dialog med representanter for Baha’isamfunnet i Norge. Vi vil fortsette å bruke alle de kanaler vi har, bilateralt og multilateralt, for å påvirke Iran til å respektere og implementere menneskerettighetene, inkludert tro – og livssynsfrihet for Bahai’er.