Dokument

Svar på spørsmål om bevilgninger til Oslosenteret

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om det har blitt bevilget midler til Kjell Magne Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag.

Skriftlig spørsmål nr. 476 (2021-2022).
Datert 26.11.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Har det blitt bevilget midler til Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag – eventuelt hvor mye og til hvilke formål?

Utenriksministerens svar:
Det er blitt bevilget midler over statsbudsjettet til «Oslosenteret – senter for fred og menneskerettigheter». Første bevilgning ble gitt i 2009 og den siste i 2015, sistnevnte med gjennomføringsperiode til og med 2017. 

Totalt er det bevilget om lag 51 millioner kroner, med store variasjoner fra år til år.

Det klart største beløpet, om lag 43 millioner kroner totalt, er brukt for å fremme fred og forsoning i Somalia, bevilget over statsbudsjettene fra og med 2012 til og med 2015, sistnevnte med gjennomføring av aktiviteter til og med 2017. 

Oslosenterets virksomhet er basert på menneskerettighetene og har som formål å bidra til fred og forsoning, med særlig vekt på større forståelse og toleranse mellom folk og mennesker med ulik religion og religiøs tilhørighet. Dette skal også bidra til demokratiutvikling og lederskap i sårbare stater. 

Dette er i tråd med Norges utenrikspolitiske mål, på tvers av partipolitiske skillelinjer i Norge. 

Utenriksdepartementets bevilgninger har bidratt til Oslosenterets aktiviteter; i hovedsak dialogmøter, seminarer og lignende i en rekke land, samt globalt - på tvers av landegrenser.  Det er også bevilget penger brukt på aktiviteter knyttet til Norge, herunder i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris til Malala Yousafzai i 2014.