Årets nynorskkommune 2016

Utdeling av prisen "Årets nynorskkommune 2016" på Det norske teatret.

Kjære alle sammen!

Velkommen til en av årets viktigste prisutdelinger!

Prisen "Årets nynorskkommune" skal hedre en kommune som har gjort en ekstraordinær innsats for nynorsken.

Og hvorfor er dette så viktig? Hvorfor skal vi jobbe uavbrutt for å holde nynorsken levende?

Noen hevder at nynorsken i dag bare er viktig som nasjonalsymbol. At det er noe vi tar vare på bare av nostalgiske årsaker.
Det er en hul og enkel påstand.

For akkurat som flagget vårt er mer enn et tøystykke og at fjordene og fjellene våre er mer enn postkortmotiver, så er språket vårt så utrolig mye mer enn funksjon og symbolikk.

Måten vi snakker og skriver på, forteller hvem vi er. Språk gir oss muligheter til å uttrykke nyansene våre, som folk, som språkbrukere, som nasjon.

Språket er vårt viktigste verktøy for å nå fram til andre. Og jo flere fasetter språket har, jo mer forstår vi av hverandre.

Nynorsken er også levende kulturarv – et skriftspråk som skriver historie hver dag.

Nynorsken er ikke minst et enestående uttrykk for det norske mangfoldet. Uten dette mangfoldet, blir vi fattigere og mindre oss selv.

Så det er med andre ord mange og tunge grunner til å feire dem som gjør et godt stykke språkarbeid.

Vi er alle viktige språkbrukere – hver og en av oss. Men så har selvsagt vi offentlige myndigheter et spesielt ansvar for å bruke språket godt og riktig. Vi må kommunisere klart og godt fordi det er avgjørende for demokratiet vårt at folk forstår oss. Og dessuten: Hvis vi slurver med språket, så kan vi ikke forvente høyere standard av andre.

Språkarbeid i kommuner og fylkeskommuner er ekstra viktig, for dere arbeider så tett på innbyggerne. Dere leverer tjenester som folk er avhengige av i hverdagen sin. Så når dere gjør jobben på klar og god nynorsk, får folk et enda mer positivt møte med kommunen sin.

Kanskje fører dette arbeidet også til at dere inspirerer flere til å bruke nynorsk og drive godt språkarbeid.

Flere kommuner arbeider så godt med språk at de hadde fortjent en pris. Juryen hadde mange sterke kandidater å velge blant i år. Men én kommune skilte seg ut:

Time kommune.

Dette er juryens begrunnelse for hvorfor Time fortjener årets pris:

"Vinnarkommunen syner ei haldning til språk som både imponerer og inspirerer.

Kommunen er ein stolt nynorskkommune i ein region der nynorsken er under press. Kommunen evnar å ta vare på den språkkulturelle arven sin og gjere arven aktuell.

Time kommune legg vekt på godt nynorsk språk gjennom heile opplæringsløpet.

Spesielt ser juryen satsinga på dei aller minste innbyggjarane som ei god investering i framtida til nynorsken.

Ansvaret for språkarbeidet i kommunen er tydeleg forankra, og implementeringa er eit eksempel til etterfølging.

Den interne organiseringa med språkkontaktar i avdelingane som har jamlege nettverksmøte seg imellom, er Time truleg åleine om.

Systematisk arbeid med nynorsk over fleire år har òg ført til gode resultat med klart språk i kommuneadministrasjonen.

I søknaden til Time kommune kjem den medvitne haldninga til både dialekt og nynorsk skrift klart fram.

Medvit om språk er blitt ein naturleg og integrert del av den kommunale kvardagen og av det kommunale planverket.

Nynorsk er ein kulturell identitetsmarkør som knyter innbyggjarane i Time kommune saman.

Det var mange gode søkjarar til prisen Årets nynorskkommune 2016. Juryen vil mellom anna framheve kommunane som har teke på seg det tunge nybrottsarbeidet med å få på plass vaksenopplæring for innvandrarar på nynorsk.

Time kommune peikar seg likevel ut som ein kommune med særskilt høgt ambisjonsnivå og god gjennomføringsevne. Juryen vil derfor heidre Time som ein føregangskommune og ei inspirasjonskjelde for alle som arbeider for nynorsken som eit godt og levande kultur- og bruksspråk."

Jeg vil takke Time kommune for alt det gode arbeidet de gjør for det språklige mangfoldet i Norge.

Kjære ordfører Reinert Kverneland, takk for innsatsen. Nå vil jeg gjerne at du kommer opp og motta selve prisen.

Til toppen