Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

TBU anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent i 2024

Det tekniske beregningsutvalget publiserte 16. februar sin foreløpige rapport foran årets hovedoppgjør. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2024 på nytt i mars.

Utvalget har i dag gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 4,1 prosent fra 2023 til 2024. Det er samme anslag som i foreløpig rapport. Siden sist peker endringer i kronekurs og energipriser mot en litt høyere prisvekst, mens prisveksten i februar ble lavere enn lagt til grunn i foreløpig rapport.

Anslaget er usikkert. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst.

Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2024. Vekst i prosent fra samme periode året før.

  

1. kv

2. kv

3. kv

4. kv

Året

KPI

4,6

4,1

4,1

3,6

4,1

KPI-JAE1

5,1

4,8

4,0

3,7

4,4

 

Viktige forutsetninger for modellberegningen1 av konsumprisvekst fra 2023 til 2024. Prosentvis vekst fra året før.

 

2023

2024

Importveid valutakurs2

8,6

-0,8

Konsumpriser i euroområdet

5,4

2,2

Priser på bearbeidede importvarer3

6,3

2,0

Råolje i USD4

-17,0

-2,1

Elektrisitetspris2,5

-7,2

-5,1

Årstallene er konvertert fra kvartalsfrekvens.
1 KVARTS
2 Basert på en videreføring av det den gjennomsnittlige kursen i perioden 16. februar – 7. mars 2024. Negativ endring betyr appresiering/styrking av norske kroner.
3 Importpriser for bearbeidede industrivarer, i utenlandsk valuta sammenveid med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.
4 Anslaget er basert på gjennomsnittlig terminpris i perioden 16. februar – 7. mars 2024 og reflekterer at oljeprisen faller fra 82,0 dollar per fat i 2023 til 80,3 dollar per fat i 2024.
5 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Kontaktperson:

Utvalgets leder Geir Axelsen
Statistisk sentralbyrå
Telefon: 976 36 282
E-post: geir.axelsen@ssb.no