Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene:

TBU anslår konsumprisveksten til 4,9 prosent i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det tekniske beregningsutvalget publiserte 20. februar sin foreløpige rapport foran årets mellomoppgjør. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2023 på nytt i mars.

På grunnlag av ny informasjon har utvalget i dag gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 4,9 prosent fra 2022 til 2023. Anslaget i foreløpig rapport var 4,8 prosent. Av ny informasjon er det særlig svekkelse av kronkursenen og februartallet for KPI som har hatt betydning for justeringen.

Det er usikkerhet i prisvekstanslaget. Usikkerheten er spesielt knyttet til hvilken effekt utviklingen i verdensøkonomien har på energipriser, matvarepriser og kronekursen.

Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2023. Vekst i prosent fra samme periode året før.

  

1. kv

2. kv

3. kv

4. kv

Året

KPI

6,5

5,9

3,9

3,3

4,9

KPI-JAE

6,2

6,0

4,7

4,2

5,3

 

Viktige forutsetninger for KVARTS-beregningen av konsumprisvekst fra 2022 til 2023. Prosentvis vekst fra året før.

 

2022

2023

Importveid valutakurs1

1,2

5,7

Konsumpriser i euroområdet

8,4

5,5

Priser på bearbeidede eksportvarer hos handelspartnerne2

9,5

5,8

Råolje i USD3

39,6

-16,5

Elektrisitetspris1,4

19,0

-4,2

Årstallene er konvertert fra kvartalsfrekvens.
1 Basert på en videreføring av det den gjennomsnittlige kursen i perioden 9. februar –1. mars 2023. Negativ endring betyr appresiering/styrking av norske kroner.
2 Eksportpriser for bearbeidede industrivarer, i utenlandsk valuta (hentet fra Macrobond) sammenveid med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.
3 Anslaget er basert på gjennomsnittlig terminpris i perioden 9. februar –1. mars 2023 og reflekterer at oljeprisen faller fra 98,8 dollar per fat i 2022 til 82,4 dollar per fat i 2023.
4 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.

Kontaktperson:

Utvalgets leder Geir Axelsen
Statistisk sentralbyrå
Telefon: 976 36 282
E-post: geir.axelsen@ssb.no