Tilskudd til studentboliger for 2019

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt.

I regjeringens budsjettforslag for 2019 er det satt av 622, 7 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.

Invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2019

Skjema for søknad om tilskudd for 2019

Tilsagn om tilskudd til studentboliger kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser, jf. § 2 i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Med studentboligstiftelse menes i denne sammenheng en stiftelse, jf.§ 2 lov om stiftelser (stiftelsesloven) som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. § 2 i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven).

Søknadsfristen er 15. desember 2018.

Søknadsbrev og utfylt søknadsskjema sendes til Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Hovedprinsippet for tilskudd til studentboligbygging er at nye tilskudd skal benyttes til å øke dekningsgraden gjennom bygging av nye boliger, eller til kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.

Det vises til invitasjon, søknadsskjema, retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra Husbanken og forskrift om tilskudd til studentboliger (FOR 2004-01-28 nr 424).