Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) hadde i dag nytt møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om tørkesituasjonen. Det varme og tørre været denne forsommeren gjør at det forventes lavere avlinger av korn og gras enn normalt i store deler av Sør-Norge.

Etter dagens møte iverksettes det umiddelbart flere tiltak som skal avhjelpe situasjonen. Tørken har rammet østlandsfylkene, Agder og Rogaland og tiltakene som iverksette vil gjelde disse fylkene.

– Vi har en litt annen situasjon enn i 2018. Det er nå en mindre del av landet som er rammet, og det er større lokale variasjoner, men samtidig ser avlingene enkelte steder ut til å være enda dårligere enn i 2018. Tiltakene som vi iverksetter haster det å få på plass. Det viktigste nå er å legge til rette for at det blir nok grovfôr til vinteren, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Dette er tiltakene:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Presisering av at man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august

Disse tiltakene kommer i tillegg til den ordinære ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt. Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde, der svikten er forårsaket av klimatiske forhold.

– Departementet og faglagene vil møtes jevnlig gjennom sommeren og vi vil fortløpende gjøre vurderinger av situasjonen og eventuelle behov for ytterligere tiltak. Det er viktig at tiltakene er tilpasset situasjonen vi faktisk er i sier Borch.

Landbruksdirektoratet har en viktig rolle i dette i arbeidet og har høynet beredskapen. Les mer om tiltak og presiseringer på Landbruksdirektoratet nettsider:

Fra dagens møte.
Fra dagens møte: Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Vidar Vogdemes og landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet