Revidert nasjonalbudsjett 2024:

Styrking av Tolletaten og innsats mot narkotikasmugling

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å styrke Tolletaten med 118 millioner kroner, spesielt rettet mot etatens innsats mot bekjempelse av narkotikasmugling. De økte midlene skal gå til modernisering av nødvendig kontrollutstyr, samt økt bemanning til kontroll.

Forslaget utgjør en økning på 6 prosent av etatens budsjett i 2024. Styrkingen er varig, og helårsvirkningen av tiltaket er 200 millioner kroner.

– Vi vil ha mer nasjonal kontroll. Nå styrker vi innsatsen i kampen mot narkotika, den skal stoppes på grensa før den kommer i nærheten av våre ungdommer. Vi skal ha nye scannere, nytt utstyr og flere folk i uniform. Det betyr økt trygghet for deg og meg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Økningen i bevilgningen gir Tolletaten mulighet til å:

  • Ha flere tollere på vakt: Øke den fysiske tilstedeværelsen på grensen og øke kontrollen. Det første kullet fra utdanningen i «Toll, vareførsel og grensekontroll» er ferdig nå i vår, og bevilgningen gjør at Tolletaten kan tilby flere av disse jobb.

  • Anskaffe nye skannere: Tolletaten kan nå sette i gang arbeidet for å erstatte skannerne som trenger å fornyes i Oslo, Brevik og på Ørje og deretter utvide skannertjenesten til Nord-Norge og Vestlandet. Skannerkapasiteten er avgjørende for å kunne kontrollere kontainere og annen godstrafikk. Nye skannere innebærer store investeringer som må gjennomføres over flere år.

  • Drive kontroll langs kysten: Fortsatt satse på maritim innsats ved å kunne modernisere og drifte båter og anskaffe utstyr som undervannsdroner.

  • Anskaffe annet nødvendig kontrollutstyr, eksempelvis bagasjeskannere, håndholdte røntgenapparater, påvisningsutstyr for ukjent materiale og kjøretøy.

En viktig rolle i kampen mot narkotikasmugling

Tolletaten har en viktig rolle i bekjempelsen av narkotikasmugling.  Aldri før har Tolletaten beslaglagt mer kokain enn i 2023. Etaten har gjort tre store beslag på til sammen over 2,2 tonn kokain skjult i legal last - banankasser i containere fra Sør-Amerika via havner i Europa. I tillegg ble det gjort beslag av 150 kg kokain på fartøy direkte fra Sør-Amerika.

Narkotikahandelen utgjør en betydelig trussel for både Norge og resten av Europa. Kripos la i slutten av februar frem en rapport om kriminelle nettverk i Norge. Av rapportens syv hovedvurderinger knyttet seks seg til smugling av narkotika.

– Narkotikahandelen og den organiserte kriminaliteten er en trussel mot Norge. Vi skal knuse gjengene og bekjempe vold og kriminalitet alle steder og i alle miljøer hvor det finnes. Tolletaten har en helt avgjørende rolle i dette arbeidet og vi skal styrke kontrollkapasiteten deres med både bemanning og utstyr, sier Vedum.

Styrking av Tolletaten

Regjeringen har allerede gjort en rekke grep for å styrke Tolletaten og øke kapasitet for å håndtere utvidede oppgaver med kontroll av russiske fiskefartøy, sanksjonsregimet mot Russland, og styrket tollkontroll på Svalbard. Det er også viktig for etaten å modernisere kontrollutstyr og for ett år siden, i revidert budsjett for 2023, bevilget regjeringen 35 millioner kroner til en skanner stasjonert på Magnormoen.

– Tolletaten har en sentral rolle i vår samfunnssikkerhet og håndhevelse av trygg og lovlig vareførsel over våre grenser. De flinke folkene i Tolletaten håndterer på strak arm mange nye og viktige oppgaver som har vært nødvendig i den urolige tiden vi er i, sier Vedum.