Invitasjon til workshop:

Trenger Norge et samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi?

I Handlingsplanen for en sirkulær økonomi varsler regjeringen at den vil utrede et samfunnsoppdrag for sirkulær økonomi. Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn og sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Klima- og miljødepartementet (KLD) leder arbeidet og vil i 2024 utrede hvordan et samfunnsoppdrag kan bidra med løsninger for å gjøre økonomien og samfunnet mer sirkulært.

En illustrasjon av en sirkel i en grønn skog med stiger som går opp fra sirkelen

Arbeidet med samfunnsoppdraget er nå i gang. For å lykkes med gjennomgripende samfunnsendringer, er det behov for å etablere felles samarbeidsarenaer og sikre økt involvering av sivilsamfunnet og næringsliv, finansieringssektor, forsknings- og innovasjonsaktører, samtidig som det gjøres strukturelle og politiske endringer som bidrar til å støtte opp om initiativ som drar i riktig retning. I løpet av 2024 arrangerer KLD derfor to nasjonale workshops for å sikre bredest mulig involvering. I tillegg vil det være en rekke bilaterale møter for å hente innspill og tilrettelegge for dialog med ulike sektorer.

KLD inviterer  med dette til den første nasjonale workshopen 19. juni. Vi håper mange vil delta for å drøfte om mulighetene og hindringer for et nasjonalt samfunnsoppdrag for sirkulær økonomi.

Hovedmålet  med den første workshopen er å få fram ideer og forslag til mulig visjon og mål for et nasjonalt samfunnsoppdrag på tvers av alle de forskjellige aktørene og interessentene som må bidra dersom Norge skal lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi.

Workshopen blir delt i tre deler som tar for seg en felles refleksjon på følgende spørsmål:

Del 1 (Plenum) – Hva er et samfunnsoppdrag og hva er nytten?

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen åpner workshopen.

Del 2 (Samskapning og gruppearbeid) – Hva trenges for å akselerere implementering av sirkulær økonomi i Norge og hvordan kan samfunnsoppdrag bidra til dette?

Del 3 (Plenum) - Hvordan kan et mulig nasjonalt samfunnsoppdrag for sirkulær økonomi best organiseres? 

Siden dette er en workshop hvor dialog og diskusjon skal prege dagen er det kun lagt opp til fysisk deltakelse. Et opptak av første plenumsdel publiseres i etterkant.

Dersom workshopen blir fulltegnet og vi har ventelister, vil KLD vurdere deltakelse slik at det sikres bred representasjon fra ulike aktører og interessenter. Endelig bekreftelse på deltakelse sendes derfor ut kort tid etter påmeldingsfristen.

Deltakelse er gratis.

Invitasjonen oppdateres med detaljert agenda.

Tid: Onsdag 19. juni 2024 kl. 09:00 -15:30

Sted: Forum i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Påmeldingsfrist: 4. juni 2024

Påmelding