Trygg og rettferdig styring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Bakteppet for budsjettkonferansen er høy aktivitet i norsk økonomi og at rekordmange i jobb. Samtidig utfordres vi av internasjonale kriser og uro – med krig i Europa, energikrise og klima og natur i endring. Under disse forutsetningene skal regjeringen lage et best mulig statsbudsjett for Norge.

– Vi har prisvekst vi ikke har opplevd siden 1980-tallet. Dette har gjort den økonomiske planleggingen vanskeligere for familier, næringsliv og offentlige virksomheter. Regjeringen kommer til å legge frem et økonomisk ansvarlig budsjett, der vi prioriteter utgiftene som krigen påfører oss, gir trygghet for utviklingen i velferdstjenestene, og hjelper de som nå trenger det mest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Russlands invasjon av Ukraina har gitt store ringvirkninger som preger den økonomiske utviklingen både hjemme og ute. Energiprisene er fortsatt høyere enn normalt, selv om de har kommet ned fra de historisk høye nivåene i fjor høst. Krigen gjør det nødvendig å øke utgiftene på flere områder. Norge gir blant annet direkte støtte gjennom Nansen-programmet og tar i mot mange flyktninger her hjemme. Forsvar og beredskap er en viktig prioritet for regjeringen.

– Vi møtes nå for å starte arbeidet med statsbudsjettet for 2024, som skal bli nok et godt og trygt budsjett i den usikkerheten vi står i. Med trygghet og rettferdighet i bunn, vil vi skape flere muligheter for folk i hele landet. Selv om mange har opplevd at høyere priser reduserer kjøpekraften, har utviklingen i norsk økonomi vært sterkere enn vi ventet inn i dette året. Vi har et godt utgangspunkt for å håndtere utfordringene og få prisstigningen ned uten at ledigheten blir høy, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Den gode utviklingen i arbeidsmarkedet gjenspeiles i at det ble 110 000 flere sysselsatte i 2022 enn året før. Hele 102 000 av disse kom i privat sektor. Lønnsveksten i fjor ble høyere enn ventet. Konsumprisveksten er høyere enn på mange tiår og klart høyere enn anslått i fjor. Anslagene i materialet til regjeringens budsjettkonferanse tilsier at den registrerte arbeidsledigheten vil holde seg lav på 2,0 prosent i 2024, og at den økonomiske aktiviteten vil holde seg høy.

 

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi

Prosentvis volumendring fra året før der annet ikke er angitt

 

Mrd. kroner1

 

 

Anslag

 

    2022

2022

2023

2024

  Privat konsum ...........................................

1 805,0

6,8

0,8

1,8

  Offentlig konsum.......................................

1 036,1

0,1

0,8

..

  Bruttoinvesteringer i fast kapital...............

1 096,2

4,4

0,5

0,9

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport........

177,9

-5,5

3,8

4,2

              Bedrifter i Fastlands-Norge.............

448,4

14,5

1,8

3,3

              Boliger.............................................

232,1

-1,4

-5,3

-2,4

              Offentlig forvaltning........................

237,1

0,9

0,8

..

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2..............

3 758,6

4,8

0,6

1,2

  Eksport.......................................................

3 100,6

5,9

3,9

2,6

  Herav: Råolje og naturgass........................

1 972,9

0,3

3,9

3,9

              Eksport fra Fastlands-Norge…………

947,0

9,4

5,1

3,3

  Import........................................................

1 521,8

9,3

2,6

1,9

  Bruttonasjonalprodukt..............................

5 569,2

3,3

1,3

1,5

  Herav: Fastlands-Norge.............................

3 569,3

3,8

0,9

1,4

Andre nøkkeltall:

 

 

 

 

  Sysselsetting, vekst i personer...................

 

3,9

0,7

0,2

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)...............

 

3,2

3,5

3,6

  Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)…….

 

1,8

1,9

2,0

  Vekst i BNP hos Norges handelspartnere3.

 

3,2

0,8

1,6

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.

2 Utenom lagerendring.

3 Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med respektive andeler av norsk eksport av varer utenom olje og gass.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, nasjonale kilder, Nav og Finansdepartementet.