Tydeligere arbeidsdeling mellom UD og Norad

Regjeringen har besluttet å gi Norad større ansvar for forvaltningen av norsk bistand. Utenriksdepartementet får tydeligere ansvar for politikkutforming og styring. Norad får for første gang ansvar for forvaltning av humanitær bistand.

Bilde av Anniken Huitfeldt og Anne Beathe Tvinnereim utendørs
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Syver Glordencio Mendoza Zachariassen/UD

Regjeringen har bestemt at utenrikstjenesten skal rendyrke departements- og direktoratsmodellen mer. Utenriksdepartementet skal ha tydeligere ansvar for politikkutforming og styring. Norad vil få mer ansvar for bistandsforvaltning. En tydeligere arbeidsdeling skal gi bedre og mer effektiv forvaltning av norsk bistand.

Hovedprinsippet er at bistandsforvaltning som i dag skjer i Utenriksdepartementet skal overføres til Norad fra tidlig 2024. Norad vil blant annet få ansvar for følgende budsjettposter:

  • de humanitære budsjettpostene
  • globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning
  • menneskerettigheter
  • store deler av FN-støtten
  • tiltak i Europa, Sentral-Asia og Afghanistan

Samler kompetansemiljøene mer

– Vi ruster norsk internasjonal innsats for framtida ved at Utenriksdepartementet skal bli bedre på det UD skal være best på: Å få gjennomslag for norsk politikk i utlandet. Samtidig samler vi kompetanse i Norad for å bygge et helhetlig, sterkt fagmiljø for bistand. Norad er allerede vårt fremst miljø for bistand. Ved å styrke fagmiljøet vil vi legge til rette for størst mulig effekt av norsk bistand framover, sammen med partnerorganisasjonene våre, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksdepartementet vil ha forvaltningsansvaret for kjernebidrag til enkelte multilaterale organisasjoner der støttenivået er besluttet av Stortinget, og tiltak innen fred- og forsoningsarbeid.

Utenriksdepartementet skal fortsatt tildele bistandspenger til utenriksstasjonene, som forvalter disse som før. Tilskudd til Norfund, Norec og Forskningsrådet, samt belastningsfullmakter til andre departementer og direktorater vil fortsatt forvaltes i Utenriksdepartementet.

Nødhjelp til Norad

Til nå har Utenriksdepartementet forvaltet bistanden til nødhjelp og humanitær bistand. Dette ansvaret overføres nå til Norad.

– For at bistanden skal gi best mulig resultater på bakken må både innsatsen i akutte kriser og langsiktig utviklingsbistand støtte opp om hverandre. Vi samler nå kunnskapsmiljøene på forvaltning for å ha en mer helhetlig tilnærming,  sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Vi har svært gode forvaltningsmiljøer i UD, og jeg er opptatt av at vi skal ta med oss viktig kompetanse til Norad og bygge enda sterkere fagmiljøer der, sier Tvinnereim.

Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, mener beslutningen er et godt grep.

– Dette vil sikre enda bedre kvalitet og effektivitet i norsk bistand. Mens UD før forvaltet humanitær bistand og Norad den langsiktige, vil vi med et helhetlig kompetansemiljø for bistand stå enda bedre rustet til å møte en virkelighet hvor mange områder i verden er preget både av konflikt, akutt nød, klimakrise og behov for langsiktig kapasitetsbygging, sier Solhjell.

Prosessen fremover

Utenriksdepartementet og Norad har nå startet en omstillingsprosess med mål om at den nye ansvarsfordelingen skal gjelde fra tidlig i 2024.

Sivilsamfunnsorganisasjoner og andre som har avtaler med Utenriksdepartementet og Norad skal inntil videre forholde seg til samme rutiner og kontaktpunkter som man har nå.