Tydeligere kriterier i loven for å utvise utlendinger på grunn av omgåelsesekteskap

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet en lovproposisjon hvor det gjøres tydelig at det er ved de «bevisste og grove» tilfeller av omgåelsesekteskap, at det, i tillegg til å nektes opphold, skal reageres med utvisning med et fremtidig innreiseforbud.

I tilfeller hvor det blir nektet oppholdstillatelse fordi det blir lagt til grunn at hovedformålet med ekteskapet har vært å få oppholdstillatelse i Norge (omgåelsesekteskap), vurderes det etter utlendingsloven om det også er grunnlag for utvisning, slik at utlendingen i tillegg til å bli nektet eller få tilbakekalt oppholdstillatelsen, også skal bli utestengt fra innreise og opphold i en kortere eller lengre periode i fremtiden (innreiseforbud).

I dag skjer denne utvisningsvurderingen med grunnlag i en generell bestemmelse om at utlendingen kan utvises dersom vedkommende «forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven». For å tydeliggjøre vurderingstemaet i saker med omgåelsesekteskap, har departementet foreslått en ny og særskilt utvisningsbestemmelse for disse sakene. I henhold til den nye bestemmelsen skal det kunne treffes vedtak om utvisning dersom utlendingen har søkt eller har fått urettmessig opphold med grunnlag i et omgåelsesekteskap og «omgåelsen anses som bevisst og grov».

Forslaget følger blant annet opp vurderinger som tidligere har fremkommet i uttalelser fra Sivilombudet, om at det kreves noe mer for å treffe et vedtak om utvisning med fremtidig innreiseforbud enn bare at det foreligger et omgåelsesekteskap som gir grunnlag for å avslå eller tilbakekalle oppholdstillatelse.